Rachunkowość - Ułatwienia dla pracodawców od 1.01.2017 r.
rach_number_s

Ułatwienia dla pracodawców od 1.01.2017 r.

  • 2017-01-10
  • Renata Majewska, Biuro Kadr i Płac

Regulaminy pracy i wynagradzania oraz zfśs tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników. Świadectwa pracy nie trzeba wydawać zatrudnianemu na kolejną umowę o pracę po przerwie nie dłuższej niż 7 dni.

Te i inne zmiany, m.in. w Kp oraz ustawie o zfśs, wprowadzono ustawą z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (DzU poz. 2255).

Więcej firm bez regulaminów

Regulaminy pracy i wynagradzania jest obecnie zobowiązany tworzyć duży pracodawca, zatrudniający co najmniej 50 pracowników. Nie ma on takiego obowiązku, jeśli postanowienia układu zbiorowego pracy (uzp; zakładowego lub ponadzakładowego) określają u niego odpowiednio:

warunki wynagradzania za pracę i ew. przyznawania dodatkowych świadczeń w sposób pozwalający na ustalenie na ich podstawie indywidualnych warunków pracowniczych angaży (czyli to, co powinno się znaleźć w regulaminie płac),

organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników (czyli to, co powinien ustalać regulamin pracy).

Zakład pracy, zatrudniający poniżej 50 pracowników, może od 1.01.2017 r. wprowadzić regulaminy pracy i/lub regulamin płac, chyba że jego załoga podlega już pod uzp spełniający wskazane wyżej wymagania. Średni pracodawca (zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników nieobjętych uzp) musi ustanowić podane regulaminy, gdy zakładowa organizacja związkowa (zoz) złoży taki wniosek. Jeżeli nie działa u niego związek zawodowy bądź działa, ale nie zgłasza wniosku, średni pracodawca ma wolny wybór między tworzeniem a nietworzeniem wskazanych regulaminów.

Fundusz od 50 pełnych etatów

Zgodnie z nowelizacją zfśs mają obowiązek tworzyć duzi pracodawcy, zatrudniający 1 stycznia przynajmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Mniejsi, angażujący 1 stycznia poniżej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, albo prowadzą fundusz, albo wypłacają świadczenia urlopowe. Jeśli jednak zoz działająca u średniego pracodawcy (zatrudniającego 1 stycznia co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, a mniej niż 50) złoży wniosek o ustanowienie funduszu, trzeba go zrealizować.

Średni zakład pracy, w którym nie działa zoz lub działa, lecz nie zgłasza takiego wniosku, ma wolny w

b
rach_number_e

Przeczytaj również: