Rachunkowość - Jak należy traktować umowy o pracę istniejące od 22.02.2016
rach_number_s

praca, świadczenia i ubezpieczenia Jak należy traktować umowy o pracę istniejące od 22.02.2016

Pytanie:

Ponad połowa pracowników naszej firmy ma okresowe umowy o pracę, niektóre nawet kilkuletnie.

Co się stanie z umową na czas określony np. na 3 lata, zawartą przed 22.02. 2016 r.?

 

Odpowiedź:

Od 22.02.2016 r. okresowe zatrudnienie danego pracownika w zakładzie pracy będzie mogło trwać łącznie maksymalnie 33 miesiące, a w tym czasie strony będą mogły zawrzeć nie więcej niż 3 umowy
o pracę na czas określony. Nie będzie miała przy tym znaczenia długość przerwy między poszczególnymi umowami okresowymi (choć nie będzie się tych przerw wliczać do 33-miesięcznego okresu zatrudnienia).

Trwająca 22.02.2016 r. umowa o pracę na czas określony stanie się pierwszą lub drugą umową okresową w rozumieniu nowych przepisów albo nawet już stałą umową – w zależności od sytuacji faktycznej.

Jeśli będzie to pierwsza umowa o pracę na czas określony łącząca strony albo kolejna, ale zawarta w odstępie większym niż 30 dni od ustania poprzedniej umowy o pracę na czas określony, to od 22.02.
2016 r. – w świetle nowych regulacji – będzie mieć status pierwszej umowy na czas określony. Jednak 33-miesięczny okres, w którym dopuszczalne jest zatrudnienie okresowe tego pracownika, zacznie bieg dopiero 22.02.2016 r. i upłynie 21.11.
2018 r. (przy założeniu ciągłości trwania umów okresowych między stronami),
a w tym czasie strony będą mogły jeszcze nawiązać 2 umowy o pracę na czas określony (art. 14 ust. 4 nowelizacji).

Gdy istniejącą 22.02.2016 r. umowę o pracę na czas określony strony podpisały w odstępie krótszym niż 30 dni od ustania poprzedniej, pierwszej umowy
o pracę na czas określony, od 22.02.
2016 r. będzie ona drugą umową o pracę na czas określony w rozumieniu nowych przepisów. 33-miesięczny okres będzie także trwać od 22.02.2016 do 21.11.
2018 r., a w tym czasie strony będą mogły podpisać jeszcze jedną umowę na czas określony (art. 14 ust. 4 nowelizacji).

W obu przypadkach, jeśli obowiązująca w dniu wejścia zmian w życie umowa okresowa ma ulec rozwiązaniu po 21.11.2018 r., od następnego dnia (22.11.2018 r.) przekształci się ona
w umowę o pracę na czas nieokreślony. Wyjątkowo wskazana umowa może ulec rozwiązaniu z upływem okresu, na jaki pierwotnie ją zawarto, jeśli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

● określona w umowie data jej rozwiązania przypada po 21.11.2018 r.,

● stosunek pracy będzie podlegał szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem przez cały 33-miesięczny okres – od 22.02.2016 do 21.11.2018 r. (art. 14 ust. 6 nowelizacji).

Może się też zdarzyć, że terminowa umowa o pracę zostanie poczytana za bezterminową już od 22.02.2016 r. Stanie się tak, jeżeli łącznie spełnione zostaną 2 kryteria:

● umowa zostanie zawarta w ciągu
1 miesiąca od rozwiązania drugiej okresowej umowy o pracę (w rozumieniu dotychczasowych regulacji),

● okres 1 miesiąca zacznie bieg przed 22.02.2016 r. lub najpóźniej tego dnia, co oznacza, że druga umowa okresowa musi zostać rozwiązana przed 22.02.2016 r.

Przypominamy, że aktualny jest (i po 21.02.2016 r. nadal będzie) wyrok Sądu Najwyższego z 15.02.2000 r. (I PKN 512/
99)
, zgodnie z którym przekroczenie jednego miesiąca w rozumieniu art. 251 Kp następuje, gdy przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę trwa co najmniej 31 dni.

 

b
rach_number_e

Przeczytaj również: