Rachunkowość - Praca i świadczenia

Praca i świadczenia

Interpretacje wydawane przez ZUS – jak je uzyskać i jak się od nich odwołać

Zawiłe przepisy prawa ubezpieczeń społecznych, sprzecznie interpretowane przez urzędników ZUS sprawiają, że nietrudno o błąd przy obliczaniu należnych składek. Przedsiębiorcy mogą się przed tym ratować, składając wnioski o interpretacje w sprawach składkowych. Stosując się do nich, są chronieni przed koniecznością zapłaty składek czy kar, gdy kontrolujący ich urzędnicy przyjmą inną wykładnię. Jeśli interpretację uznają za niekorzystną dla siebie, mają prawo ją zaskarżyć. czytaj dalej Interpretacje wydawane przez ZUS – jak je uzyskać i jak się od nich odwołać

Aktualności E-zwolnienia - nowe obowiązki pracodawców

Od 1.01.2016 r. zmienią się zasady przekazywania zwolnień lekarskich. Forma papierowa zostanie docelowo zastąpiona elektroniczną. Skutkiem tego zwolnienie szybciej trafi do płatnika i ubezpieczony wcześniej otrzyma należne mu świadczenie, a jednocześnie nie będzie już zaangażowany w przekazanie zwolnienia. czytaj dalej E-zwolnienia - nowe obowiązki pracodawców

wynagrodzenia Honorarium autorskie a wynagrodzenie minimalne

Wielu pracowników wykonuje prace twórcze, a ich pracodawcy mają często problem z ustaleniem zawartości honorariów w pensji. Nie jest bowiem do końca jasne, jaka część wynagrodzenia dotyczy prac twórczych, a jaka pozostałych. czytaj dalej Honorarium autorskie a wynagrodzenie minimalne

Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej

Wśród naszych pracowników jest kilka osób, które prawie co miesiąc zgłaszają się po dokumenty potwierdzające ubezpieczenia i opłacenie składek (dawny dokument ZUS RMUA).

Czy w związku z tym, że obecnie pracownicy otrzymują informacje roczne, pracodawca musi wydawać im informacje miesięczne? Czy informacje muszą być wydawane w formie papierowej? czytaj dalej Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej

Główna księgowa bez nagrody jubileuszowej

Regulamin wynagradzania firmy, angażującej ponad 50 osób, przewiduje nagrody jubileuszowe dla pracowników, począwszy od osiągnięcia 15-lecia pracy zawodowej. Kolejne przysługują co 5 lat. Czy główna księgowa, zatrudniona na umowę o pracę, ma prawo do tych nagród? czytaj dalej Główna księgowa bez nagrody jubileuszowej

Potrącenia dobrowolne tylko w wysokości wskazanej przez pracownika

Wynagrodzenie pracownika na pełnym etacie podlega egzekucji z dwóch tytułów tak, że co miesiąc zostaje tylko kwota wolna od obowiązkowych potrąceń (1286,16 zł), odpowiadająca minimalnemu wynagrodzeniu netto. Ponadto wyraził on zgodę na odliczanie z wynagrodzenia składek: związkowej (70 zł miesięcznie), na pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową – pkzp 120 zł miesięcznie) oraz na grupowe ubezpieczenie na życie (80 zł miesięcznie).

Czy w opisanej sytuacji można dokonać wymienionych dobrowolnych potrąceń? czytaj dalej Potrącenia dobrowolne tylko w wysokości wskazanej przez pracownika

Zakwaterowanie pracowników za granicą opłacone przez kontrahenta

Spółka z branży budowlanej prowadzi działalność na terenie całej Europy. Zawarła umowę z zagranicznym kontrahentem, na podstawie której ten będzie ponosił koszty zakwaterowania jej pracowników za granicą.

Czy spółka powinna doliczyć równowartość tych świadczeń do wynagrodzenia pracowników?

Czy wpływa to na rozliczenie podatku dochodowego samej spółki? czytaj dalej Zakwaterowanie pracowników za granicą opłacone przez kontrahenta

Zawieranie umów na czas określony

Od 22.02.2016 r. zakład pracy będzie mógł zatrudniać pracownika na czas określony maksymalnie przez 33 miesiące, a okres wypowiedzenia takich umów zostanie wydłużony. Nie będzie też można zawierać umów na czas wykonania określonej pracy. czytaj dalej Zawieranie umów na czas określony

Nowe zasady ubezpieczenia zleceniobiorców od 2016 r.

Jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z racji wykonywania umów zleceń lub innych tytułów będzie niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, zleceniobiorca będzie obowiązkowo ubezpieczony emerytalnie i rentowo ze wszystkich tych tytułów.

Dotąd zleceniobiorca, który jednocześnie wykonywał więcej niż jedną umowę zlecenia, podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z jednej wybranej umowy. Z pozostałych ubezpieczenia emerytalne i rentowe były dobrowolne, a obowiązkowa była tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne. Ta zasada została jeszcze utrzymana w 2015 r., ale od 1.01.2016 r. będą obowiązywać nowe reguły. Wprowadza je ustawa z 23.10.2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1831). czytaj dalej Nowe zasady ubezpieczenia zleceniobiorców od 2016 r.

Wyższa minimalna pensja w 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 r. najniższe wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 1750 zł.

Minimalne uposażenie jest więc wyższe o 70 zł (poprzednio wynosiło 1680 zł). Taka zmiana wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 11.09.2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (DzU z 2014 poz. 1220).

Wynagrodzenie pracownika w pierwszym roku pracy nie może być niższe niż 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, a więc w 2015 r. nowozatrudnione osoby nie mogą zarobić mniej niż 1400 zł (80% z 1750 zł). W 2014 r. było to 1344 zł. czytaj dalej Wyższa minimalna pensja w 2015 r.

Na koniec roku trzeba rozliczyć odpisy na zfśs

Na 31 grudnia pracodawcy prowadzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśs) powinni sporządzić ostateczną korektę środków socjalnych, ustalając faktyczne przeciętne zatrudnienie u siebie w 2014 r.

Jeśli ostatniego dnia roku okaże się ono wyższe od planowanego średniego zatrudnienia, na podstawie którego obliczyli i odprowadzili odpisy na konto zfśs, o brakującą kwotę powinni uzupełnić rachunek funduszu. W przeciwnym razie (faktyczne średnie zatrudnienie niższe od planowanego w 2014 r.) powstała nadwyżka środków socjalnych. czytaj dalej Na koniec roku trzeba rozliczyć odpisy na zfśs