Rachunkowość - Zaawansowana rachunkowość finansowa. Problemy i zadania Praca zbiorowa pod redakcją naukową prof. UŁ dr. hab. Radosława Ignatowskiego
rach_green_s

Lektury księgowego Zaawansowana rachunkowość finansowa. Problemy i zadania Praca zbiorowa pod redakcją naukową prof. UŁ dr. hab. Radosława Ignatowskiego

  • 2017-01-10
  • prof. PCz dr hab. Jolanta Chluska
Powiększ
Praca zbiorowa pod redakcją naukową
Radosława Ignatowskiego
Zaawansowana rachunkowość finansowa.
Problemy i zadania
Wydawnictwo CC&AE, Łódź 2015
412 stron

Działalność współczesnych przedsiębiorstw często stawia przed rachunkowością zadanie rozwiązania różnych złożonych problemów, jak np. kontrakty budowlane, umowy leasingu, korzystanie z instrumentów finansowych, łączenie jednostek gospodarczych czy konsolidacja. Rosnące znaczenie tej problematyki w pełni uzasadnia bliższe ich naświetlenie. Podjął się tego zespół pracowników Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowując omawiany podręcznik. Stanowi on istotny wkład w rozwój wiedzy
z zaawansowanej rachunkowości finansowej. Prezentowane w nim zagadnienia dobrano wg klucza przedmiotowego przyjętego na potrzeby nauczania rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ na kierunku „Finanse i rachunkowość” (studia II stopnia) oraz na studiach podyplomowych „Rachunkowość i zarządzanie finansowe”. Może on służyć także do pogłębiania wiedzy z dziedziny:

  • sprawozdawczości grup kapitałowych,

  • zarządzania płynnością finansową,

  • rachunkowości instrumentów finansowych,

  • międzynarodowej sprawozdawczości finansowej (MSSF/MSR).

Podręcznik nie tylko spełnia funkcję informacyjną, lecz także stanowi pomoc i uzupełnienie w opanowaniu wiedzy i umiejętności. W tym m.in. celu:

  • na wstępie każdego rozdziału określono jego cele poznawcze i zakładane efekty w zakresie uzyskania wiedzy i umiejętności,

  • u podstaw opracowania teoretycznego poszczególnych zagadnień leżą zarówno regulacje polskiego prawa bilansowego, jak i MSSF,

  • każdy rozdział zamykają pytania kontrolne, zadania do samodzielnego rozwiązania oraz spis literatury (wykorzystanej i zalecanej).

Podręcznik składa się z 8 rozdziałów poświęconych problemom zaawansowanej rachunkowości.

W rozdziale 1 „Kontrakty budowlane i działalność deweloperska” scharakteryzowano zarówno zasady ewidencji przychodów i kosztów umów (kontraktów) budowlanych, jak i wyceny wstępnej i bilansowej składników majątkowych działalności deweloperskiej.

Rozdział 2 „Umowy leasingu, najmu i dzierżawy” przedstawia rozwiązania księgowe stosowane do umów leasingu operacyjnego oraz finansowego, zarówno u korzystającego, jak i finansującego. Omówia istotę, definicje, klasyfikacje i ewidencję poszczególnych rodzajów umów oraz sposób ich odzwierciedlenia w sprawozdawczości finansowej.

W rozdziale 3 „Instrumenty finansowe” została omówiona istota instrumentów finansowych, a zwłaszcza zasady klasyfikacji stosowanej przy początkowym ujęciu, parametry wyceny, wraz ze wskazaniem metod jej pomiaru oraz skutków. Przedstawiono specyfikę wyceny instrumentów pochodnych, zasady przeprowadzania testów na utratę wartości aktywów finansowych, ustalanie odpisów aktualizujących ich wartość oraz rachunkowość instrumentów zabezpieczających.

Rozdział 4 „Płatności w akcjach oraz okresowe i uznaniowe świadczenia na rzecz pracowników” przybliża zasady i rozwiązania rachunkowości dotyczące świadczeń na rzecz pracowników, które można uznać za okresowe, uznaniowe lub niestandardowe. Porusza także problemy wiążące się z odzwierciedleniem w sprawozdaniu finansowym programów motywowania pracowników – dotyczą one zarówno zawodu księgowego, jak i zawodów wiążących się z motywowaniem pracowników i zarządzaniem kapitałem ludzkim.

W rozdziale 5 „Utrata wartości aktywów” przedstawiono istotę i zasady pomiaru utraty wartości aktywów. Wskazano na procedury testów na utratę wartości zarówno pojedynczych składników aktywów, jak i ich grup. Poruszono przede wszystkim takie zagadnienia, jak: przesłanki utraty wartości aktywów, etapy testów na utratę wartości aktywów, ustalanie wartości odzyskiwalnej, stwierdzenie całkowitej lub częściowej utraty wartości aktywów, utrata wartości w przypadku ośrodków wypracowujących środki pieniężne. Wyjaśniono zasady prezentacji odpisów z tytułu utraty wartości aktywów w sprawozdaniu finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu utraty tej wartości na poszczególne elementy aktywów wykazanych w tym sprawozdaniu.

Rozdział 6 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” został poświęcony problematyce rachunku przepływów pieniężnych. Omówiono w nim metodologiczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz procedury księgowe i schematy działań stosowanych przy sporządzaniu tego elementu sprawozdania finansowego.

W rozdziale 7 „Połączenia gospodarcze” przedstawiono właściwe metody, procedury i rozwiązania księgowe istotne w razie połączenia jednostek gospodarczych. Określono także skutki finansowe każdej z metod rozliczenia połączeń jednostek. Istotnym elementem rozdziału jest charakterystyka sposobu ustalania i ujmowania wartości firmy oraz ujemnej wartości firmy/zysku na okazyjnym nabyciu z połączenia jednostek.

Rozdział 8 „Konsolidowanie sprawozdań finansowych” omówia zasady konsolidowania sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych tworzących grupę kapitałową. Odnosi się do takich zagadnień, jak: istota sprawozdawczości skonsolidowanej, determinanty wyboru metod konsolidacji, opis metod konsolidacji i ich zastosowanie, zasady ujmowania, wyceny oraz prezentacji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wartości firmy oraz ujemnej wartości firmy/zysku na okazyjnym nabyciu.

Podręcznik jest adresowany przede wszystkim do studentów uczelni ekonomicznych i studiów podyplomowych, ale powinien również zainteresować praktyków gospodarczych oraz uczestników szkoleń i kursów zawodowych, w tym kursów na dyplomowanych księgowych.

Wysoki poziom teoretyczny, a jednocześnie praktyczna przydatność prezentowanych treści, przedstawionych w zrozumiały i jasny sposób, sprzyjają dobremu przyjęciu podręcznika przez Czytelników. 

b
rach_green_e

Przeczytaj również: