Rachunkowość - Wydarzenia

Wydarzenia

z życia stowarzyszenia Kontynuacja i rozwój


"Działalność Stowarzyszenia w nowej kadencji będzie, rzecz jasna, kontynuacją wszystkich dotychczasowych, sprawdzonych w praktyce rodzajów aktywności, służących realizacji podstawowych celów statutowych i wynikających z nich zadań. Musimy być jednak organizacją nowoczesną, dostosowaną zarówno do aktualnych warunków, jak i potrzeb członków i − ogólnie – środowiska zawodowego. Zakładamy zatem, że będzie to „kontynuacja plus rozwój” – nastąpi rozwój działalności w dotychczasowych obszarach, a zarazem pojawią się nowe przedsięwzięcia, uwzględniające wyzwania, jakie niesie postęp gospodarczy czy techniczny. "

Wywiad z Franciszkiem Walą, Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce czytaj dalej Kontynuacja i rozwój

Wydarzenia

Relacja z XVI Dorocznej Konferencji Audytingu

Relacja z XVI Dorocznej Konferencji Audytingu

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji były zmiany w sprawozdawczości i rewizji finansowej. Uczestnicy dyskutowali też o szansach i zagrożeniach dla zawodu biegłego rewidenta.

Obrady koncentrowały się wokół 3 niezwykle istotnych dla sprawozdawczości i rewizji finansowej aktów prawnych UE:
● dyrektywy 2013/34/UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek,
● dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (…),
● rozporządzenia (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego.

Dużo dyskutowano też o MSB, których termin obligatoryjnego stosowania w Polsce jest coraz bliższy. Zaczną one obowiązywać od 2017 r. – dla badań sprawozdań jzp oraz od 2018 r. – dla pozostałych sprawozdań finansowych.
Wiele miejsca poświęcono także raportowaniu niefinansowemu z uwagi na konieczność włączenia do prawa polskiego postanowień dyrektywy 2014/95/UE w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. czytaj dalej Relacja z XVI Dorocznej Konferencji Audytingu

Relacja z konferencji Zarządzanie kosztami i dokonaniami

O problemach, jakie napotyka kadra menedżerska przedsiębiorstw i instytucji przy zarządzaniu kosztami i dokonaniami dyskutowano podczas XX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Rachunkowość a controlling”, która odbyła się w Karpaczu. czytaj dalej Zarządzanie kosztami i dokonaniami

Sprawozdawczość i rewizja finansowa – uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne

O nowych koncepcjach w sprawozdawczości przedsiębiorstw a także o kierunkach badań w sprawozdawczości i rewizji finansowej, dyskutowano podczas międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Krakowie. czytaj dalej Sprawozdawczość i rewizja finansowa – uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne

Quo vadis rachunkowości? Dyskusja na temat kierunków rozwoju rachunkowości

Dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu współczesnych organizacji, a zwłaszcza trudności spowodowane światowym kryzysem, skłaniają do krytycznego spojrzenia na rolę rachunkowości w obsłudze obrotu gospodarczego oraz na kierunki jej rozwoju.

Organizatorzy kolejnego Zjazdu Katedr, uważając, że potrzebna jest wszechstronna dyskusja nad przyszłością naszej dyscypliny i wyzwaniami, które stoją przed rachunkowością w dobie globalizacji, obrali jako temat przewodni zjazdu hasło: Quo vadis rachunkowości? Kierunki rozwoju rachunkowości. czytaj dalej Quo vadis rachunkowości? Dyskusja na temat kierunków rozwoju rachunkowości

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka.

Uczestnicy wymienili się poglądami na temat aktualnych problemów dotyczących teorii i praktyki współczesnej rachunkowości, a także nowoczesnych finansów. Poruszono też problematykę finansów Unii Europejskiej oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw, szczególnie w aspekcie ustalania wartości firmy. czytaj dalej V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka.

Wyniki konkursu na najlepszy raport roczny

Już po raz dziesiąty Instytut Rachunkowości i Podatków przeprowadził konkurs The Best Annual Report, którego celem jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

Gala finałowa odbyła się w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie... czytaj dalej Wyniki konkursu na najlepszy raport roczny

Wręczenie nagród w konkursie na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości

W siedzibie ZG SKwP wręczono po raz kolejny nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu na najlepsze prace habilitacyjne, doktorskie, magisterskie i dyplomowe z rachunkowości... czytaj dalej Wręczenie nagród w konkursie na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości

Korzyści i koszty związane z wdrażaniem MSRF – XV Doroczna Konferencja Audytingu

Korzyści i koszty związane z wdrażaniem MSRF – XV Doroczna Konferencja Audytingu

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (KRBR) obierając temat konferencji, brała pod uwagę, że przewidywane niebawem wprowadzenie MSRF jako obowiązujących w Polsce standardów rewizji finansowej stanowić będzie ważną zmianę sposobu pracy biegłych rewidentów i będzie dużym wyzwaniem.

Dlatego chciała przybliżyć uczestnikom obrad (ok. 300 osób) sposoby wykonywania usług rewizji finansowej zgodnie z MSRF zarówno z perspektywy wzorców dobrej praktyki (przepisów), jak i codziennej praktyki oraz skłonić do dyskusji na ten temat. W trakcie konferencji nie zabrakło wystąpień porównujących rozwiązania zawarte w MSRF z dotychczas obowiązującymi w Polsce Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej (KSRF).

Prelegenci wskazywali na korzyści, jakie przyniesie wdrożenie MSRF, ale także sygnalizowali koszty, jakie w związku z tym trzeba będzie dodatkowo ponieść. Szeroko dyskutowano też o stanie przygotowania biegłych rewidentów do poprawnego stosowania MSRF. czytaj dalej Korzyści i koszty związane z wdrażaniem MSRF – XV Doroczna Konferencja Audytingu

Zaproszenia

VI Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG jest corocznym wydarzeniem skierowanym do przedstawicieli kadry zarządzającej. Szósta edycja największego wydarzenia tego typu w Polsce odbędzie się 19 stycznia 2016 r. w Warszawie. Pomysłodawcą i organizatorem Kongresu jest firma audytorsko-doradcza KPMG w Polsce.

Dziewięć sesji merytorycznych zostanie poprowadzonych przez partnerów i dyrektorów KPMG w Polsce. czytaj dalej VI Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

Ścieżka kariery

Jak rozmawiać z rekruterem

Jak rozmawiać z rekruterem

Po otrzymaniu zaproszenia na rozmowę z rekruterem, warto się do niej dobrze przygotować, bo często od tej rozmowy zależy dalsza rekomendacja, także ponowny kontakt, gdy pojawi się ciekawy projekt.

Zadaniem rekrutera, który w wielu firmach rekrutacyjnych współpracuje zarówno z kandydatem, jak i klientem, jest pozyskanie dla firmy, którą reprezentuje najlepszego pracownika spełniającego oczekiwane kryteria. Niezwykle ważne jest by rozumiał potrzeby danej firmy, specyfikę stanowiska, na jakie będzie selekcjonować kandydatów oraz zadania, jakie będzie wykonywał przyszły pracownik. Musi więc poznać cechy, jakimi powinien się wykazywać kandydat na konkretne stanowisko i umiejętności, jakie powinien mieć. czytaj dalej Jak rozmawiać z rekruterem

Nie bój się negocjować z pracodawcą!

Spowolnienie gospodarcze jest faktem, jednak przed specjalistami wciąż stawiane są nowe wyzwania i możliwości zawodowe. Mimo wysokich kwalifikacji zastanawiamy się czy negocjować warunki zatrudnienia z potencjalnym pracodawcą? Czy to nie skreśli nas na pierwszej rozmowie?

„Specjaliści i menedżerowie zmieniając pracę nie powinni obawiać się jasnego przedstawienia pożądanych warunków zatrudnienia. Pracodawcy wiedzą, że w wartościowego kandydata warto zainwestować w każdych czasach. Należy jednak pamiętać, że nasze oczekiwania nie powinny znacząco odbiegać od warunków przeciętnie oferowanych na danym stanowisku. Kandydaci muszą się również liczyć z wysokimi wymaganiami pracodawców i bardzo wnikliwym procesem rekrutacyjnym. Nie wystarczy świetne przygotowanie specjalistyczne – trzeba się również wykazać miękkimi umiejętnościami” – komentuje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. czytaj dalej Nie bój się negocjować z pracodawcą!

Okiem studenta

Czy na studiach można nauczyć się podatków

Czy na studiach można nauczyć się podatków

Znany cytat Benjamina Franklina brzmi: „W życiu pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki”. Podatki to jedna z trudniejszych kategorii finansowych. Czy więc można się ich nauczyć podczas studiów?
Programy nauczania proponowane przez uczelnie wyższe obfitują w wiele przedmiotów, które dotyczą podatków i innych obowiązkowych świadczeń na rzecz państwa (np. składek ZUS). Jednak czy możliwe jest znalezienie jednego kierunku, który wyczerpałby tę tematykę? czytaj dalej Czy na studiach można nauczyć się podatków

Początki kariery w rachunkowości - staże międzynarodowe szansą dla studentów

Jeżeli wybrałeś finanse i rachunkowość, jako kierunek studiów licząc na zdobycie dobrze płatnej pracy na wysokim stanowisku, bardzo dobrze zrobiłeś. Jeśli jednak uważasz, że sam dyplom ukończenia szkoły wyższej wystarczy, jesteś w dużym błędzie. czytaj dalej Początki kariery w rachunkowości - staże międzynarodowe szansą dla studentów