Rachunkowość - Nowe wymogi dotyczące rachunkowości stowarzyszeń i fundacji
rach_number_s

Nowe wymogi dotyczące rachunkowości stowarzyszeń i fundacji

Rachunkowość i sprawozdawczość stowarzyszeń i fundacji – nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i prowadzących ją – cechuje się znaczną specyfiką. Przyjrzyjmy się tej problematyce na tle obowiązujących przepisów i ich przewidywanych zmian.

Halina Waniak-Michalak

W 2015 r. wszystkie stowarzyszenia i fundacje – jako osoby prawne – mają obowiązek prowadzenia rachunkowości, a więc prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości (dalej ustawa). 1

Do końca sierpnia 2014 r. różne ułatwienia w zakresie rachunkowości stowarzyszeń i fundacji nieprowadzących działalności gospodarczej przewidywało rozporządzenie Ministra Finansów z 15.11.2011 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej2 (dalej rozporządzenie).

W myśl tego rozporządzenia sprawozdanie finansowe obejmowało „ odchudzone” elementy sprawozdania: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową. Natomiast stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli nie podlegały obowiązkowi badania, sporządzały sprawozdanie finansowe w postaci określonej w zał. nr 1 do ustawy, składające się z wprowadzenia, pełnego lub uproszczonego bilansu, pełnego rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Na nowych zasadach uproszczenia

O d 5.09.2014 r., na mocy przepisów ustawy z 11.07.2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości3 stowarzyszenia i fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej mogą stosować nowe, bardziej uproszczone przepisy o rachunkowości lub ustawę w pełnym zakresie. Jednocześnie przestały obowiązywać przepisy rozporządzenia.

Zmiany ustawy polegają – ogólnie biorąc – na uproszczeniach sprawozdań finansowych najmniejszych jednostek tzw. mikro i stanowią częściowe wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (dalej dyrektywa 2013/34/UE).

Po tych zmianach, zgodnie ze znowelizowaną ustawą, wszystkie stowarzyszenia i fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej (art. 5 ust. 1a pkt 2 ustawy) mogą sporządzać uproszczone sprawozdanie finansowe przewidziane dla jednostek „ mikro”, pod warunkiem że nie stosują do wyceny aktywów i pasywów wartości godziwej ani skorygowanej ceny nabycia.

Uproszczone sprawozdanie obejmuje informacje ogólne, skrócony bilans wraz z informacją uzupełniającą oraz skrócony rachunek zysków i strat. Wzór tego sprawozdania zawiera załącznik nr 4 do ustawy; przytacza się go na stronie 26.

Uproszczenia przysługujące jednostkom mikro mogą także stosować stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą (wynika to z art. 3 ust. 1 pkt 1a ustawy, w którym mowa o „innych osobach prawnych”, do których zalicza się stowarzyszenia i fundacje inne niż objęte pkt. 2, a więc prowadzące działalność gospodarczą), jeżeli w roku, za który sporządzają sprawozdanie finansowe i w roku poprzedzającym nie przekroczyły dwóch spośród trzech wielkości:

suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – nie wyższa niż 1,5 mln zł,

przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy – nie wyższe niż 3 mln zł,

średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty – nie więcej niż 10 osób.

W obu przypadkach warunkiem stosowania uproszczeń jest podjęcie stosownej decyzji (pisemnej uchwały) przez organ zatwierdzający stowarzyszenia lub fundacji.

Nie zmieniły się wymogi stawiane pozostałym stowarzyszeniom i fundacjom prowadzącym działalność gospodarczą.

Planowane zmiany

K olejne zmiany szykują się na następny rok. Począwszy od 1.01.2016 r. planowane jest zniesienie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych przez nieposiadające statusu organizacji pożytku publicznego i nieprowadzące działalności gospodarczej małe stowarzyszenia i fundacje, których przychody nie przekraczają 50 tys. zł rocznie. Zmiany te zostaną uwzględnione w ustawie4, a zasady prowadzenia uproszczonej ewidencji i wzór sprawozdania określi Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Podstawę nowych regulacji, dopuszczających prostszą ewidencję w małych stowarzyszeniach i fundacjach, będzie stanowić nowo dodany art. 10a do ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie5.

Zmiana ta uwzględni postulaty małych stowarzyszeń i fundacji, które od lat uznają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania dość szczegółowego sprawozdania za jedno z większych utrudnień działalności, powodujące dodatkowe koszty, istotne zwłaszcza dla niedużych organizacji.

Warto wskazać, że badania stowarzyszeń prowadzone przez Klon Jawor (2011) wykazały, że ponad 40% stowarzyszeń nie osiąga przychodów wyższych niż 10 tys. zł. Z kolei najnowsze dane GUS (2014) pokazują, że 50% tych organizacji wykazuje przychody nie wyższe niż 23,6 tys. zł i 98,3 tys. zł wśród organizacji pożytku publicznego (mają one wyższe przychody ze względu na możliwość otrzymywania 1% podatku dochodowego).

Również począwszy od 1.01.2016 r. powinny wejść w życie zmiany ustawy, wynikające z obowiązku wdrożenia w 2015 r. dyrektywy 2013/34/UE do polskiego prawodawstwa.

Z dostępnego w internecie projektu6 zmian wynika, że dla małych jednostek, spełniających w roku sprawozdawczym i poprzedzającym dwa z trzech poniższych warunków:

suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – nie wyższa niż 17 mln zł,

przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów – nie wyższe niż 34 mln zł,

średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty – nie więcej niż 50 osób,

ustalono ograniczone objętościowo sprawozdanie finansowe (załącznik nr 5 do ustawy).

Będzie ono sporządzane przez większość stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność gospodarczą, które nie kwalifikują się ani do jednostek mikro, ani do jednostek średnich i dużych.

Jednocześnie, z chwilą wejścia w życie zmian ustawy, uchylone zostanie prawo do scalania pozycji sprawozdań finansowych przewidziane w art. 50 ust. 2 ustawy.

W 2016 r. zatem:

najmniejsze stowarzyszenia i fundacje niebędące organizacjami pożytku publicznego nie będą objęte ustawą;

stowarzyszenia i fundacje, także pożytku publicznego, nieprowadzące działalności gospodarczej będą – bez względu na ich wielkość – jednostkami mikro w rozumieniu ustawy (jeżeli taka będzie ich wola);

stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą, zależnie od ich wielkości, będą stosować postanowienia ustawy dotyczące:

– jednostek mikro (załącznik nr 4),

– jednostek małych (załącznik nr 5),

– jednostek średnich i dużych (załącznik nr 1).

Obowiązujące przepisy przewidują zarazem, że stowarzyszenia i fundacje, będące organizacjami pożytku publicznego, sporządzają obok przewidzianego ustawą sprawozdania finansowego tzw. sprawozdanie merytoryczne z rocznej działalności zawierające liczne dane finansowe (por. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 12.02.2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego – DzU z 2013 r. poz. 234).

Na stronie obok przedstawiono przewidywany zakres sprawozdawczości stowarzyszeń i fundacji od 1.01.2016 r. (dodatkowe wymogi sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego określa przywołane rozporządzenie MPiPS).

Działalność gospodarcza a odpłatna działalność stowarzyszeń i fundacji

Z e względu na różne obowiązki rejestracyjne, sprawozdawcze i podatkowe stowarzyszeń i fundacji prowadzących (bądź nieprowadzących) działalność gospodarczą oraz związane z tym wymogi co do szczegółowości ewidencji księgowej, istotna jest wiedza o tym, co rozumie się przez działalność gospodarczą, zwłaszcza że nieprowadzenie działalności gospodarczej nie oznacza, że stowarzyszenie lub fundacja muszą prowadzić swoją działalność statutową nieodpłatnie. Sprawa jest o tyle złożona, że równolegle funkcjonują różne definicje działalności gospodarczej.

W myśl art. 2 ustawy z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej7 działalność gospodarcza polega na prowadzeniu zarobkowej działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej lub zawodowej wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły.

Cechą działalności gospodarczej jest zatem jej prowadzenie w celach zarobkowych (osiągania zysku), przy czym następuje to w sposób zorganizowany i ciągły. Nie zmienia kwalifikacji działalności okoliczność, że zysk jest przeznaczany na cele statutowe organizacji, z reguły społecznie użyteczne.

Stowarzyszenie i fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w każdym obszarze, z wyjątkiem wytwarzania wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego i pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami.

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga jej zarejestrowania w sądzie.

Dla celów podatkowych przez działalność gospodarczą – w myśl art. 3 pkt 9 Ordynacji podatkowej8 – rozumie się każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także każdą inną działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu, na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej.

Z kolei, dla potrzeb VAT9, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, a w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Dochody z działalności gospodarczej, także prowadzonej dla celów filantropijnych, są – co do zasady – opodatkowane. Zgodnie jednak z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop10 dochody stowarzyszeń i fundacji są zwolnione z podatku dochodowego w części przeznaczonej na finansowanie ich działalności statutowej (por. dalej).

Na stowarzyszeniach i fundacjach ciąży także obowiązek zapłaty VAT od przychodów ze sprzedaży towarów i usług, bez względu na przeznaczenie dochodów i to również w przypadku uzyskania przychodów z akcji charytatywnych. Wynika to z przytoczonego przepisu ustawy o VAT.

Większość stowarzyszeń i fundacji, choć realizuje swoje cele w sposób ciągły i zorganizowany, prowadząc nieodpłatną i odpłatną działalność statutową, nie działa zarobkowo (nie prowadzi nastawionej na zysk działalności gospodarczej), utrzymując się z takich źródeł, jak: dotacje, darowizny i składki członkowskie.

Jedynie ok. 7% przychodów ogółem stowarzyszeń i fundacji pochodzi z działalności gospodarczej (dane GUS, 2014). Powstaje pytanie: czym różni się działalność gospodarcza od odpłatnej?

Zgodnie z § 8 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działalnością odpłatną jest działalność prowadzona m.in. przez stowarzyszenia i fundacje w sferze zadań publicznych, za którą pobierają one wynagrodzenie oraz sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przychód z działalności odpłatnej musi być w całości przeznaczony na działalność statutową i nie może przekraczać kosztów wytworzenia usług i wyrobów lub wartości nabycia towarów.

Działalność odpłatną uznaje się za działalność gospodarczą, jeżeli przy jej prowadzeniu:

● wynagrodzenie pracowników za okres ostatnich 3 miesięcy przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez prezesa GUS lub

● przychody z odpłatności są wyższe niż koszty prowadzenia tego typu działalności.

Stowarzyszenia i fundacje mogą zatem w ramach swojej działalności statutowej sprzedawać wyroby i usługi, pobierając za to wynagrodzenie, np. za usługi rehabilitacyjne, szkolenia lub sprzedawać przedmioty otrzymane w formie darowizny.

Jeżeli jednak koszt wytworzenia (cena nabycia) tych usług, wyrobów lub towarów jest niższy od wyznaczonej za nie ceny sprzedaży lub miesięczne wynagrodzenie osób zatrudnionych w tej działalności jest wyższe niż 3-krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia dla sektora przedsiębiorstw w poprzednim roku, wówczas działalność ta jest uznawana za gospodarczą. Zobowiązuje to stowarzyszenie lub fundację do złożenia wniosku do właściwego Sądu Rejestrowego o wpis do rejestru przedsiębiorstw.

Stowarzyszenie lub fundacja, która nie złoży takiego wnios-ku, nawet jeżeli jest to spowodowane brakiem wiedzy o takim obowiązku, ponosi konsekwencje finansowe (w postaci grzywny) i podlega procedurze wyjaśniającej prowadzonej przez organ nadzoru (Ministra Pracy i Polityki Społecznej) i kontroli skarbowej.

Jako osoby prawne stowarzyszenia i fundacje są podatnikami podatku dochodowego. Od podatku zwolnione są stowarzyszenia i fundacje będące organizacjami pożytku publicznego. Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop dochody stowarzyszeń i fundacji, także prowadzących działalność gospodarczą, są zwolnione z podatku dochodowego w części, w jakiej dochód jest przeznaczony na finansowanie ich działalności statutowej obejmującej: działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, w tym również polegającą na kształceniu studentów, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrywanie wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.

Z kolei, by zostać uznanym za podatnika VAT, stowarzyszenie lub fundacja nie musi rejestrować działalności; liczą się faktycznie dokonywane czynności. W przypadku działalności wyłącznie nieodpłatnej lub świadczeń na rzecz członków w zamian za składki członkowskie (np. świadczone są wyłącznie usługi, przekazywane są towary zgodnie z celami statutowymi) VAT nie wystąpi. Stowarzyszenie lub fundacja ma również prawo korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT – do kwoty sprzedaży opodatkowanej nie wyższej niż 150 000 zł.

Jeżeli stowarzyszenie lub fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego, możliwe jest korzystanie z dodatkowych zwolnień od VAT.

Nie wszystkie stowarzyszenia i fundacje zdają sobie sprawę z obowiązków podatkowych, o czym świadczą liczne odwołania od decyzji urzędów skarbowych, zwłaszcza dotyczące takich usług, jak sponsoring oraz sprzedaż niskocennych wyrobów (towarów) podopiecznym za ceny wielokrotnie przekraczające koszt ich wytworzenia (cenę nabycia).

Obowiązki sprawozdawcze stowarzyszeń i fundacji

S towarzyszenia i fundacje sporządzają trojakiego rodzaju sprawozdania:

a) finansowe,

b) tzw. merytoryczne,

c) podatkowe (jednolite),

mogące się różnić ze względu na charakter działalności (pożytku publicznego, pozostałe), typ (nie prowadzą lub prowadzą działalność gospodarczą) i wielkość.

W ramce poniżej zamieszczono wykaz pozycji sprawozdania finansowego sporządzanego przez stowarzyszenia i fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej (mogą być one zaliczane do jednostek mikro i stosować już obowiązujący załącznik nr 4 do ustawy) i prowadzące taką działalność (będą to w przeważającej części stowarzyszenia i fundacje zaliczane do jednostek małych, które wiązać będzie od 1.01.2016 r. załącznik nr 5 do ustawy). Zarówno jedne, jak i drugie mogą zwiększyć szczegółowość sprawozdania finansowego, które to uprawnienie wynika z art. 50 ust. 1 ustawy.

Stowarzyszenia i fundacje mające status organizacji pożytku publicznego – jak już o tym była mowa – zobowiązane są do sporządzania tzw. sprawozdania merytorycznego, w zakres którego wchodzą również informacje liczbowe czerpane z ewidencji księgowej. Szczegółowość tych informacji zależy od wielkości stowarzyszenia lub fundacji. Organizacje osiągające w ciągu roku przychody nie wyższe niż 100 tys. zł sporządzają sprawozdanie uproszczone.

W ramce na następnej stronie przytoczono wykaz pozycji tego sprawozdania.

Mimo że większość stowarzyszeń i fundacji jest zwolniona od wpłaty podatku dochodowego do budżetu, wszystkie stowarzyszenia i fundacje są zobowiązane do sporządzania rocznego zeznania podatkowego CIT-8 wraz z załącznikami: CIT-D Informacja podatnika pdop o otrzymanych/przekazanych darowiznach i CIT-8/O Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku.

Budżet – chociaż rezygnuje z podatku od tych jednostek – nie zwalnia ich od sporządzania zeznań według reguł obowiązujących wszystkich podatników, a więc przewidujących wyłączanie przychodów i kosztów niezaliczanych do podatkowych.

W załączniku CIT-8/O wykazuje się dochody zwolnione z opodatkowania (część B.1), a w załączniku CIT-D podaje się informacje o otrzymanych w pieniądzu lub naturze darowiznach, jeśli pojedyncza darowizna przekroczyła 15 tys. zł lub łączna ich wartość od jednego darczyńcy była wyższa niż 35 tys. zł.

Jednym z częstszych błędów popełnianych przy składaniu zeznań jest mylne utożsamianie dochodu zwolnionego z opodatkowania z przychodem podatkowym.

Dochód stanowiący podstawę opodatkowania nie uwzględnia dochodów zwolnionych z opodatkowania (a więc dla stowarzyszeń i fundacji przeznaczających dochody na cele statutowe, dochód do opodatkowania będzie równy zeru). Jednocześnie jednak w zeznaniu należy wykazać wszystkie przychody organizacji, także i te, które są zwolnione z podatku.

Przykład

Przychody fundacji wyniosły: z dotacji miasta Łodzi – 50 000 zł (w tym 10 000 zł na zakup komputerów) oraz z darowizn osób prawnych – 5000 zł. Koszty działalności statutowej wyniosły łącznie 52 000 zł, w tym: koszty pokryte z dotacji 10 000 zł (jednorazowa amortyzacja komputerów) i 2000 zł koszty administracyjne.

Fundacja wykaże w deklaracji CIT-8 w części D.1 poz. 27 przychody – 55 000 zł, a w części D.2 poz. 31 koszty w wysokości 2000 zł (koszty pokryte z dotacji nie są kosztami podatkowymi) oraz w części D.3 poz. 35 dochód podatkowy – 53 000 zł (55 000 zł – 2000 zł).

Załącznik CIT-8/O służy do przedstawienia podziału dochodu organizacji.

W poz. 8. figurują dochody ustawowo zwolnione z opodatkowania, takie jak: składki członkowskie, dotacje, subwencje i dopłaty do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, dochody klubów sportowych przeznaczone na szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci oraz dochody spółek, których właścicielem jest stowarzyszenie lub kościelne osoby prawne (np. Caritas), a także dochody kościelnych osób prawnych.

W poz. 9. ujmuje się dochody stowarzyszeń i fundacji nieposiadających statusu pożytku publicznego, z wyłączeniem dochodów wykazanych w poz. 8.

W poz. 10. wykazuje się dochody organizacji pożytku publicznego, z wyłączeniem dochodów wykazanych w poz. 8.

Poz. 12. jest przeznaczona dla wykazania dochodu z działalności gospodarczej stowarzyszeń i fundacji przeznaczonego na cele statutowe.

W załączniku CIT-8/O w części B.1 poz. 8 wykazany zostanie dochód podatkowy w wysokości 10 000 zł jako zwolniony z opodatkowania (dotacja na zakup środków trwałych), a w poz. 9 lub 10 dochód 43 000 zł (45 000 zł – 2000 zł).1112

W załączniku CIT-D nie jest wymagane wpisanie kwoty otrzymanej darowizny (5000 zł), gdyż nie przekracza ona 15 000 zł.

Reasumując, stowarzyszenia i fundacje są zobowiązane sporządzać zeznanie podatkowe według zasad prawa podatkowego oraz dzielić poszczególne dochody na kategorie odpowiadające pozycjom zeznania. Nie zawsze jest to łatwe (np. jak ustalić, czy dany koszt został sfinansowany ze składek członkowskich, czy darowizny).

Rachunkowość stowarzyszeń i fundacji

R achunkowość stowarzyszeń i fundacji, obejmująca prowadzenie ksiąg rachunkowych (łącznie z inwentaryzacją i archiwizacją) i sporządzanie na ich podstawie sprawozdań, ma do spełnienia dwa zadania:

obsługę bieżących potrzeb informacyjno-kontrolnych organizacji, ułatwiając zarządzanie nią,

zapewnienie informacji finansowych, a częściowo i rzeczowych, wymagających wykazania w obowiązujących organizację sprawozdaniach.

Realizacji tych zadań powinna służyć bieżąco prowadzona ewidencja księgowa, gromadząca dane liczbowe dotyczące majątku, zobowiązań, przychodów i kosztów stowarzyszenia lub fundacji na odpowiednio wyodrębnionych kontach. Wykaz takich kont stanowi zakładowy plan kont.

Dalsze rozważania są adresowane do stowarzyszeń i fundacji osiągających przychody powyżej 50 tys. zł rocznie, a więc pozostających pod rządami ustawy, prowadzących – lub nie – działalność gospodarczą.

Przykładowy plan kont, przystosowany do wymagań sprawozdawczości przewidzianej ustawą, potrzeb sporządzenia sprawozdania merytorycznego przez organizacje pożytku publicznego oraz zeznań podatkowych, przedstawia tabela obok. Zakłada się, że konta kosztów będą prowadzone w układzie według funkcji (odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa, gospodarcza, administracja) w zespole 5, z podbudową o koszty według rodzaju.

Oznacza to, że wymagające rozliczenia w czasie koszty trafiają wpierw na konto 64; koszty zespołu 5 obciąża ta część kosztów, która dotyczy okresu sprawozdawczego (stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczo-wytwórczą mogą inaczej ukształtować podbudowę analityczną do konta 53)

Jednostki mikro, nieposiadające statusu organizacji pożytku publicznego, mogą ograniczyć szczegółowość planu kont, a także nie stosować zasady ostrożności, a zatem nie dokonywać odpisów aktualizujących i nie tworzyć rezerw, wobec czego konta 29 i 83 są im zbędne. W celach kontrolnych wskazane być może prowadzenie konta 30 Rozliczenie zakupu, gromadzącego wszystkie faktury zakupowe.

Naszym zdaniem w każdym przypadku celowe jest zapewnienie podziału działalności na statutową i administracyjną, a także umożliwienie kontroli, czy przychody z działalności odpłatnej nie przekraczają kosztów jej prowadzenia, co powodowałoby uznanie tej działalności za gospodarczą.

Stowarzyszenia i fundacje, które nie prowadzą odpłatnej statutowej działalności (a jedynie działalność nieodpłatną), nie prowadzą kont 52 i 72.

Jak już o tym była mowa stowarzyszenia i fundacje – także zwolnione z podatku – mają obowiązek sporządzenia deklaracji/zeznań podatkowych. Dlatego użyteczne mogą się okazać informacje o dotacjach, darowiznach i innych źródłach finansowania. Składniki kosztów i przychodów można uzupełnić o dane o kosztach i przychodach nieuznawanych podatkowo.

Przykładowy plan kont dla stowarzyszeń i fundacji

01

 

 

Środki trwałe

02

 

 

Wartości niematerialne i prawne

04

 

&#

b
rach_number_e

Przeczytaj również: