Rachunkowość - Sporządzanie informacji dodatkowej a zasada istotności
rach_number_s

Sporządzanie informacji dodatkowej a zasada istotności

Pytanie:

Czy zasadę istotności stosuje się także do dodatkowych informacji i objaśnień?

Art. 4 ust. 1a uor zobowiązuje jednostki do przedstawienia w informacji dodatkowej (obejmuje ona wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia) wszelkich uzupełniających wyjaśnień koniecznych do rzetelnego i jasnego przedstawienia ich sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Oznacza to, jak rozumiem, że jednostka powinna ocenić, czy sporządzona przez nią informacja dodatkowa (w tym dodatkowe informacje i objaśnienia), zawierająca wyjaśnienia przewidziane we właściwym załączniku do uor, czyni zadość temu wymogowi, czy też konieczne są dodatkowe wyjaśnienia.

Czy zatem jednostka może również, kierując się zasadą istotności, pomijać w dodatko

b
rach_number_e

Przeczytaj również: