Rachunkowość - Ogłaszanie sprawozdań finansowych jednostek niezarejestrowanych w KRS
rach_number_s

Ogłaszanie sprawozdań finansowych jednostek niezarejestrowanych w KRS

Pytanie:

Art. 70 uor przewiduje, że jednostki podlegające obowiązkowi badania, do których nie stosuje się art. 69 (tj. niepodlegające rejestracji w KRS), zobowiązane są przesłać do ogłoszenia w MSiG zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, a także zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych. Wymóg ten – jak się wydaje – dotyczy również jednostek małych, nierejestrowanych w KRS, których sprawozdania finansowe podlegają badaniu.

Czy zatem każda podlegająca badaniu jednostka mała, objęta art. 70, ma obowiązek sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych, mimo że w myśl art. 48a ust. 4 i art. 48b ust. 5 uor mogą się one zwolnić od wymogu sporządzania tych elementów sprawozdania finan

b
rach_number_e

Przeczytaj również: