Rachunkowość - Jak ustalić wartość aktywów i przychodów netto, kwalifikując jednostkę do kategorii małych
rach_number_s

Jak ustalić wartość aktywów i przychodów netto, kwalifikując jednostkę do kategorii małych

Pytanie:

Jesteśmy spółką z o.o. i zamierzamy przyjąć status jednostki małej w rozumieniu uor.

Jakie warunki musimy spełnić? Czy dla ustalenia wartości sumy aktywów i przychodów netto za rok bieżący powinniśmy najpierw sporządzić bilans oraz rachunek zysków i strat? Jeżeli tak, to według jakiego załącznika do uor – nr 1 czy 5?

Odpowiedź:

Zgodnie z uor jednostkami małymi mogą być (art. 3 ust. 1c–1e): spółki osobowe i kapitałowe oraz inne osoby prawne, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej 2 z 3 następujących wielkości:

suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – 17 mln zł,

przych

b
rach_number_e

Przeczytaj również: