Rachunkowość - Dopłaty wspólników w spółce z o.o.
rach_number_s

Dopłaty wspólników w spółce z o.o.

Pytanie:

Ustawodawca zmienił sposób prezentacji kapitału własnego w bilansie (załącznik nr 1 do uor). Z jednej strony dotychczasowe pozycje ze znakiem ujemnym – należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy oraz udziały (akcje) własne – zostały przeniesione do aktywów, z drugiej zaś strony dodano metodą „w tym” (a więc wyodrębnienia części kwot) szereg nowych pozycji (np. w „Kapitale zapasowym” wyodrębnia się kapitał powstały z agio, w „Kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny” – kapitał z przeszacowania wartości godziwej, w „Pozostałych kapitałach (funduszach) rezerwowych” &n

b
rach_number_e

Przeczytaj również: