Rachunkowość - Ujęcie warrantów subskrypcyjnych i opcji na akcje w księgach
rach_number_s

Ujęcie warrantów subskrypcyjnych i opcji na akcje w księgach

  • 2016-11-15
  • Maciej Frendzel

Pytanie:

Spółka akcyjna planuje podwyższenie kapitału zakładowego przy wykorzystaniu warrantów subskrypcyjnych lub opcji na akcje.

Jakie różnice natury finansowej i księgowej pojawią się w związku z tym u emitenta? Jakie powoduje to różnice u nabywcy tych instrumentów kapitałowych (potencjalnego inwestora)?

Odpowiedź:

Opcja jest to umowa, która zapewnia możliwość nabycia (opcja kupna/call) lub sprzedaży (opcja sprzedaży/put) przez nabywcę lub posiadacza opcji określonego składnika majątkowego w przyszłości po określonej w umowie cenie. Druga strona umowy (wystawca lub sprzedawca opcji) przyjmuje na siebie obowiązek rozliczenia umowy.

W związku z tym, że umowa opcji daje posiadaczowi opcji możliwość (a nie obowiązek) realizacji umowy, zostanie wykonana tylko wówczas, gdy będzie to korzystne dla posiadacza. Przedmiotem nabycia/sprzedaży, czyli instrumentem bazowym, mogą być zarówno towary (surowce lub inne aktywa rzeczowe), wartości niematerialne i prawne (określone prawa), jak i instrumenty finansowe (akcje, waluty, obligacje itp.) oraz wielkości abstrakcyjne (np. stopa procentowa, indeks giełdowy).

Istnieją 2 podstawowe sposoby rozliczenia opcji, tzw. rozliczenie:

  • netto, bez przekazania instrumentu bazowego; w takim przypadku posiadacz opcji z chwilą jej rozliczenia otrzymuje od wystawcy kwotę równą różnicy między ceną instrumentu bazowego zapisaną w umowie i jego bieżącą ceną rynkową,

  • brutto, poprzez przekazanie instrumentu bazowego; instrument bazowy może znajdować się w posiadaniu sprzedawcy, może być przez niego odkupiony na rynku, a w niektórych przypadkach wyemitowany.

Wracając do postawionego pytania: rozważana jest opcja kupna akcji, która może być rozliczona przez przekazanie nabywcy nowo wyemitowanych akcji, przy czym wystawcą opcji jest spółka – emitent akcji. Przedmiotem

b
rach_number_e

Przeczytaj również: