Rachunkowość - Księgi i ewidencje

Księgi i ewidencje

Sprawozdanie finansowe to także dane niefinansowe

UE – poprzez dyrektywy – rozszerzyła zakres tematyczny sprawozdawczości finansowej o nowe kwestie: istotne, choć tylko luźno związane z działalnością jednostek gospodarczych.
Na razie dotyczy to jedynie dużych jednostek zainteresowania publicznego, trudno jednak wykluczyć, że nie ulegnie wydłużeniu lista informacji niefinansowych wymagających ujawnienia w sprawozdawczości finansowej, a do ich przedkładania zobowiązane zostaną także jednostki mniejsze.
Dlatego warto się zastanowić, jaki wpływ mogą wywrzeć te tendencje na rozwój rachunkowości i rewizji finansowej oraz jakie będą ich skutki dla praktyki i nauki. czytaj dalej Sprawozdanie finansowe to także dane niefinansowe

Jakość sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF– krótka ocena

Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) już od 2005 r. W roku bieżącym mija 10 lat zbierania doświadczeń, co jest dobrą okazją do ich podsumowania. czytaj dalej Jakość sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF– krótka ocena

rachunkowość budżetowa Czy zasady (polityka) rachunkowości są potrzebne samorządowym jednostkom i zakładom budżetowym

Zasady rachunkowości, które wiążą jednostki i zakłady budżetowe, a wynikają ze specyfiki ich działalności, ograniczają swobodę tych jednostek w kształtowaniu polityki rachunkowości. Mimo to na pytanie postawione w tytule należy odpowiedzieć twierdząco. czytaj dalej Czy zasady (polityka) rachunkowości są potrzebne samorządowym jednostkom i zakładom budżetowym

inwentaryzacja Inwentaryzacja z perspektywy zarządu

Niniejsze opracowanie nie jest przewodnikiem, jak przeprowadzać inwentaryzację, w tym spis z natury. Na ten temat jest już wiele publikacji, m.in. wydana przez wydawnictwo „Rachunkowość” książka Inwentaryzacja. Zasady i praktyka. Skupię się zatem na osobie kierownika jednostki ‒ a więc prezesa, wiceprezesa, członka zarządu – i jego roli podczas rocznej inwentaryzacji. czytaj dalej Inwentaryzacja z perspektywy zarządu

Skutki nieskładania sprawozdań finansowych a konieczność „odtworzenia” ksiąg rachunkowych

Wzmożone egzekwowanie przez sądy rejestrowe obowiązku terminowego składania sprawozdań finansowych wsparte dość dotkliwymi sankcjami powoduje, że wiele biur rachunkowych otrzymuje zlecenia wyprowadzenia ksiąg rachunkowych z zaległości.

Czy przyjęcie takiego zlecenia naraża je na ryzyko i czy jest etyczne? czytaj dalej Skutki nieskładania sprawozdań finansowych a konieczność „odtworzenia” ksiąg rachunkowych

O ujmowaniu, ujawnianiu i prezentacji – głos w dyskusji

Polska rachunkowość – teoria, przepisy, praktyka – pozostaje pod znaczącym wpływem rozwiązań międzynarodowych, zarówno zawartych w dyrektywach i rozporządzeniach UE, jak i – zwłaszcza – Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Dotyczy to nie tylko rozwiązań merytorycznych (co i kiedy wprowadzać do ksiąg, w jakiej wartości wyceniać aktywa, pasywa, przychody czy koszty, jak je wykazywać w rocznym sprawozdaniu finansowym), ale i słownictwa stosowanego do opisu tych rozwiązań.
Jednoznaczne określenie właściwych pojęć jest ważne zarówno dla poprawności tłumaczenia tekstów prawnych z języka angielskiego na polski, jak i doboru słów stosowanych w polskich przepisach i literaturze przedmiotu. Zachęcamy do udziału w dyskusji, która ma w tym pomóc. czytaj dalej O ujmowaniu, ujawnianiu i prezentacji – głos w dyskusji

rachunkowość budżetowa Budżet zadaniowy w praktyce samorządowej

Jak skonstruować plan wydatków budżetowych w układzie zadaniowym i włączyć go do planu finansowego jednostki samorządowej? O tym mówi poniższe opracowanie. czytaj dalej Budżet zadaniowy w praktyce samorządowej

technologie przetwarzania Co ogranicza upowszechnienie faktur elektronicznych

Prawdziwą przyczyną zbyt powolnego upowszechniania się w Polsce e-faktur w transakcjach kupna/sprzedaży między przedsiębiorstwami jest brak standaryzacji układu faktur, a w następstwie brak programów obsługujących kompleksowo ogół czynności związanych z wystawianiem i otrzymywaniem e-faktur. czytaj dalej Co ogranicza upowszechnienie faktur elektronicznych

MSSF Trudne słowa, czyli jak wytłumaczyć pojęcia stosowane w MSSF

Niniejszy artykuł ma za zadanie „wywołać wilka z lasu”. Stanowi początek, mamy nadzieję, dyskusji prowadzącej do ujednolicenia słownictwa rachunkowości, a zwłaszcza terminów, które pojawiły się wraz z MSSF (Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej).

Jest wiele pojęć i terminów wymagających wyjaśnienia, które należy przemyśleć, a być może zmienić. Wystarczy wskazać, że występujący w określeniu „wartość godziwa” (fair value) przymiotnik odbiega od angielskiego oryginału: fair w tym przypadku oznacza „rynkowa” (notowana na targu), a nie „uczciwa” (godziwa). Zapraszamy do wymiany poglądów. czytaj dalej Trudne słowa, czyli jak wytłumaczyć pojęcia stosowane w MSSF

rachunkowość Dopłaty do kapitału spółki z o.o. w walucie obcej i ich zwrot

Czy różnicę pomiędzy kwotą zwiększenia kapitału rezerwowego z tytułu dopłaty a kwotą zwracanej dopłaty (inny kurs walutowy) odnieść na kapitał własny spółki, np. rezerwowy, czy też rozliczyć z przychodami lub kosztami finansowymi? A może zaksięgować ją na konto zysków lub strat z lat ubiegłych? czytaj dalej Dopłaty do kapitału spółki z o.o. w walucie obcej i ich zwrot

prowadzenie ksiąg rachunkowych Ewidencja kaucji gwarancyjnej

Jak ująć w księgach kaucję gwarancyjną przewidzianą ustawą o VAT (wpłacaną przez sprzedawcę tzw. towarów wrażliwych)? czytaj dalej Ewidencja kaucji gwarancyjnej

sprawozdawczość Czy rada społeczna lub organ tworzący ponosi współodpowiedzialność za wiarygodność sprawozdania finansowego SPZOZ

Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (SPZOZ) utworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego (powiat).

Czy w myśl art. 4 ust. 1 uor rada społeczna lub organ tworzący SPZOZ – jako organy nadzorujące – są zobowiązane do zapewnienia, by sprawozdanie finansowe SPZOZ spełniało wymagania przewidziane przepisami uor? czytaj dalej Czy rada społeczna lub organ tworzący ponosi współodpowiedzialność za wiarygodność sprawozdania finansowego SPZOZ

księgi i ewidencje Jak w spółdzielniach mieszkaniowych wykazać różnicę między opłatami a kosztami utrzymania i eksploatacji nieruchomości

Gdzie spółdzielnia mieszkaniowa wykazuje w rachunku zysków i strat i bilansie przechodzącą na rok następny różnicę między opłatami a kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnię? czytaj dalej Jak w spółdzielniach mieszkaniowych wykazać różnicę między opłatami a kosztami utrzymania i eksploatacji nieruchomości

księgi i ewidencje Kiedy i jak wyksięgować przedawnione należności i zobowiązania

W naszych księgach na kontach rozrachunków figurują należności i zobowiązania na ogół drobne kwotowo, które od kilku lat pozostają bez zmian. Jak je zlikwidować? czytaj dalej Kiedy i jak wyksięgować przedawnione należności i zobowiązania

księgi i ewidencje Użytkowanie obcych środków trwałych

Czy wodociągowo-kanalizacyjna komunalna spółka z o.o. powinna objąć ewidencją bilansową sieć kanalizacyjną, użytkowaną na podstawie umów dzierżawy i umów użyczenia (właścicielem sieci jest urząd gminy)? Jak zaksięgować sieć kanalizacyjną użytkowaną na podstawie umów użyczenia? Jak należy rozumieć warunek wynikający z uor „przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego”? czytaj dalej Użytkowanie obcych środków trwałych

księgi i ewidencje Czy każda zagraniczna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest prowadzić księgi rachunkowe

Do naszego biura rachunkowego zgłosił się obywatel Ukrainy z kartą stałego pobytu. Chce rozpocząć w Polsce działalność gospodarczą – handel artykułami spożywczymi. Czy z chwilą rozpoczęcia działalności gospodarczej na zagranicznych osobach fizycznych ciąży obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych bez względu na wysokość obrotów? czytaj dalej Czy każda zagraniczna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest prowadzić księgi rachunkowe

księgi i ewidencje Podział nadwyżki bilansowej spółdzielni mieszkaniowej

Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek przeznaczyć nadwyżkę bilansową na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości? czytaj dalej Podział nadwyżki bilansowej spółdzielni mieszkaniowej

sprawozdawczość Prezentacja nadpłat wynikających z korekt faktur dotyczących dostaw mediów w bilansie jednostki budżetowej

W jakiej pozycji sprawozdania finansowego (bilansu) jednostki budżetowe wykazują nadpłaty wynikające z korekt faktur za dostawy energii i usług telekomunikacyjnych? czytaj dalej Prezentacja nadpłat wynikających z korekt faktur dotyczących dostaw mediów w bilansie jednostki budżetowej

sprawozdawczość Sankcje za niesporządzenie sprawozdania z działalności

Czy za niesporządzenie sprawozdania z działalności lub sporządzenie go w sposób niewłaściwy uor przewiduje sankcje? czytaj dalej Sankcje za niesporządzenie sprawozdania z działalności

księgi rachunkowe Data powstania przychodu, gdy umowa o sprzedaż przewiduje dostarczenie towaru do siedziby kupującego

Jesteśmy firmą produkcyjną, a księgi rachunkowe prowadzimy na podstawie uor. Na koniec roku wystawiliśmy fakturę i wysłaliśmy wyroby, za pośrednictwem przewoźnika, do naszego stałego odbiorcy z Francji, z którym mamy podpisaną wieloletnią umowę przewidującą, że to my jesteśmy odpowiedzialni i ponosimy ryzyko za dostarczenie towaru do niego. czytaj dalej Data powstania przychodu, gdy umowa o sprzedaż przewiduje dostarczenie towaru do siedziby kupującego

księgi i ewidencje Faktury dokumentujące dostawy i usługi objęte reklamacją

Jesteśmy państwową jednostką budżetową. Jak powinniśmy ujmować w księgach rachunkowych faktury dostawców, których płatność – ze względu na reklamacje – została w całości lub części wstrzymana? czytaj dalej Faktury dokumentujące dostawy i usługi objęte reklamacją

księgi i ewidencje Raport kasowy, gdy w ciągu miesiąca nie było obrotów gotówkowych

Prowadzimy działalność w formie państwowej jednostki budżetowej. Czy jeżeli w danym miesiącu nie było obrotów gotówkowych, także należy sporządzić raport kasowy? czytaj dalej Raport kasowy, gdy w ciągu miesiąca nie było obrotów gotówkowych

co nowego w rachunkowości Nowelizacja ustawy o rachunkowości skierowana do Sejmu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, którego celem jest wdrożenie nowej dyrektywy UE o rachunkowości, a w szczególności uproszczenie sprawozdawczości finansowej jednostek małych, został przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany pod obrady Sejmu czytaj dalej Nowelizacja ustawy o rachunkowości skierowana do Sejmu

Szykuje się kolejna zmiana ustawy o rachunkowości

Najnowsza nowelizacja ustawy o rachunkowości wdraża przepisy unijnej dyrektywy dotyczące innych jednostek niż jednostki mikro (który to obowiązek państwa członkowskie powinny wykonać do 20.07.2015 r.) oraz wprowadza uproszczenia w rachunkowości, uwzględniające zmiany w otoczeniu gospodarczym. czytaj dalej Szykuje się kolejna zmiana ustawy o rachunkowości

co nowego w rachunkowości MSSF na razie nieprzyjęte w UE

W tej chwili 3 standardy, 7 nowelizacji oraz 1 pakiet drobnych poprawek, tzw. ulepszeń, oczekują na przyjęcie do porządku prawnego UE w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (KE). W porównaniu do poprzedniego zestawienia („Rachunkowość” nr 3/2015 str. 49) nie pojawiły się żadne nowe dokumenty. Nie zostały również opublikowane żadne z pozycji wykazanych uprzednio w zestawieniu. W stosunku do kilku dokumentów nastąpiła nieznaczna zmiana harmonogramu ich przyjęcia. czytaj dalej MSSF na razie nieprzyjęte w UE

co nowego w rachunkowości Stosowanie MSSF na świecie

1.01.2015 r. minęło 10 lat, od kiedy w UE rozpoczęto stosować MSSF do sporządzania niektórych sprawozdań finansowych, głównie skonsolidowanych sprawozdań spółek giełdowych. Rocznica ta była okazją do napisania przez Philippa Danjou, członka IASB, artykułu podsumowującego funkcjonowanie MSSF na świecie. Podstawą artykułu są dane zebrane w ostatnim czasie z państw całego świata i opracowane przez IASB czytaj dalej Stosowanie MSSF na świecie

co nowego w rachunkowości Nadzór nad Radą Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego (ang. International Public Sector Accounting Standards Board – IPSASB) jest jednym z komitetów działających pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Księgowych (ang. International Federation of Accountants – IFAC) i odpowiada za wydawanie standardów rachunkowości dla jednostek sektora publicznego (IPSAS). Standardy te, tam gdzie to możliwe, opierają się na standardach dla sektora prywatnego (MSSF) po ich odpowiednim dostosowaniu do specyfiki sektora publicznego, a w przypadku zagadnień właściwych jedynie dla sektora publicznego proponują rozwiązania autorskie. czytaj dalej Nadzór nad Radą Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego

co nowego w rachunkowości IAASB publikuje dodatkowe materiały dotyczące nowych zasad raportowania przez biegłego rewidenta

W poprzednich Aktualnościach informowaliśmy, że Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) opublikowała nowe standardy rewizji i zmiany dotychczasowych, mające na celu zwiększenie przydatności sprawozdań (opinii) biegłych rewidentów na temat przebiegu i wyniku badania sprawozdań finansowych. Wprowadzają one bardzo istotne zmiany do zasad raportowania przez biegłych rewidentów informacji o przebiegu badania, przewidując m.in. obowiązek– w razie badania sprawozdań spółek giełdowych – komunikowania o tzw. kluczowych kwestiach badania (ang. key audit matters). czytaj dalej IAASB publikuje dodatkowe materiały dotyczące nowych zasad raportowania przez biegłego rewidenta

co nowego w rachunkowości IAASB publikuje standard dotyczący roli biegłego rewidenta w odniesieniu do tzw. innych informacji

Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) opublikowała w kwietniu 2015 r. znowelizowany standard MSRF 720 Odpowiedzialność biegłego rewidenta dotycząca innych informacji zamieszczonych w dokumentach zawierających zbadane sprawozdania finansowe6. Nowelizacja MSRF 720 ma na celu uściślenie oraz wzmocnienie odpowiedzialności biegłego rewidenta w odniesieniu do badania innych informacji zawartych w raportach rocznych, których częścią są badane sprawozdania finansowe. czytaj dalej IAASB publikuje standard dotyczący roli biegłego rewidenta w odniesieniu do tzw. innych informacji

co nowego w rachunkowości Globalne badanie komitetów audytu 2015

Instytut Komitetów Audytu KPMG przeprowadza corocznie szerokie badania ankietowe wśród członków komitetów audytu spółek giełdowych na temat kwestii związanych z działaniem tych komitetów. Podsumowaniem badań jest raport, który w tym roku po raz pierwszy obejmuje również wyniki ankiet, których respondentami byli członkowie polskich komitetów audytu8. Dane będące podstawą sporządzenia raportu pochodzą z 35 państw i zostały opracowane na podstawie ankiet wypełnionych przez 1500 członków komitetów audytu. czytaj dalej Globalne badanie komitetów audytu 2015