Rachunkowość

Artykuły

Rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy za grudzień 2012 r.

Podatnicy CIT i PIT prowadzący działalność gospodarczą zaliczkę na podatek dochodowy za grudzień (IV kwartał) 2012 r. rozliczają po raz pierwszy według nowych zasad, wprowadzonych ustawą z 6.11.2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 209, poz. 316 oraz z 2009 r. nr 201, poz. 1542).

Przypomnijmy: dotychczas zaliczkę za grudzień/ostatni miesiąc (kwartał) roku podatkowego wpłacało się w wysokości zaliczki należnej za listopad (III kwartał) – do 20 grudnia roku podatkowego, tj. łącznie z zaliczką za miesiąc listopad (III kwartał), a więc w wysokości podwójnej.

Zgodnie natomiast z obecnym brzmieniem art. 25 ust. 1a ustawy o CIT i art. 44 ust. 6 ustawy o PIT – nadanym ww. ustawą – podatnicy CIT i PIT (rozliczający zaliczki na podatek dochodowy od faktycznie zrealizowanego dochodu) zaliczkę za grudzień (podatnicy CIT za ostatni miesiąc roku podatkowego), ustalają na ogólnie obowiązujących zasadach, tj. w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące i wpłacają na rachunek US do 21 stycznia 2013 r. (20 stycznia – niedziela).

Nowy termin wpłaty zaliczki za grudzień 2012 r. dotyczy również podatników, którzy wybrali uproszczoną formę ustalenia zaliczek (w stałej wysokości, na podstawie zeznania podatkowego za 2010 r., złożonego do US w roku 2011).

Podatnicy CIT i PIT nie opłacają zaliczki za grudzień 2012 r. (ostatni miesiąc roku podatkowego), jeżeli przed upływem terminu jej wpłaty (21 stycznia 2013 r.) złożą roczne zeznanie podatkowe (CIT-8, PIT-36) i zapłacą podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu, a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Mówiąc inaczej – kto sporządzi bilans roczny do 20 stycznia 2013 r. i przedstawi zeznanie roczne, ten nie musi opłacać zaliczki za grudzień.

Zasada ta dotyczy również podatników CIT i PIT rozliczających zaliczki za okresy kwartalne (tzw. mali podatnicy oraz którzy rozpoczęli działalność w 2012 r., jako pierwszym roku podatkowym); przy czym zaliczkę za IV kwartał 2012 r. (ostatni kwartał roku podatkowego) – wpłaca się również w terminie do 21 stycznia 2013 r.

Wprowadzone rozwiązanie – jak wynikało to z projektu ustawy – miało przede wszystkim na celu likwidację obowiązku zapłaty zaliczki w podwójnej wysokości w grudniu (ostatnim miesiącu/kwartale roku podatkowego). Jest ono niewątpliwie korzystne finansowo, ze względu na pozostawienie w ostatnim miesiącu roku obrotowego w dyspozycji firm, niekiedy znaczących środków finansowych w wysokości równowartości zaliczki, a przy tym bezpieczne pod względem podatkowym, ale tylko jedynie dla podatników CIT i PIT, którzy wpłacają zaliczki w formie uproszczonej, tj. w stałej na przestrzeni roku wysokości.

Natomiast dla podatników opłacających zaliczki na podstawie faktycznego dochodu, szczególnie prowadzących księgi rachunkowe – to obliczenie zaliczki do 20 stycznia następnego roku w prawidłowej wysokości (ustalenie właściwego dochodu, stanowiącego podstawę jej obliczenia) za grudzień (IV kwartał), może sprawić wiele kłopotów. Na poprawne i kompletne zamknięcie ksiąg rachunkowych, szczególnie ustalenie przychodów i kosztów podatkowych w ciągu 20 dni po zakończeniu roku podatkowego i złożenie zeznania podatkowego, będzie stać zapewne niewielu podatników. Pozostali zmuszeni będą niestety ustalać zaliczkę grudniową na „wyczucie” w wysokości eliminującej zagrożenia, głównie w postaci grożących odsetek za zwłokę od zaniżonej wpłaty zaliczki oraz ewentualnych sankcji karnych-skarbowych.

Prostym rozwiązaniem byłaby zaliczka za grudzień (IV kwartał) wpłacana do 20 stycznia następnego roku podatkowego równa zaliczce za listopad (III kwartał). Wtedy założenia „fiskusa”, polegające na uelastycznieniu polityki finansowej podatnika, byłyby jak najbardziej uzasadnione i niekłopotliwe dla podatników.

Przejdź do sklepu

Partnerzy

Wydanie elektroniczne