Rachunkowość - Rachunkowość 4/2013 - Zmiany w opodatkowaniu leasingu podatkiem dochodowym a rachunkowość

Rachunkowość 4/2013

Zmiany w opodatkowaniu leasingu podatkiem dochodowym a rachunkowość

Wprowadzenie

U stawa o rachunkowości – jak wiadomo – nie reguluje zasad ujęcia umów leasingu w księgach rachunkowych i wykazywania ich w sprawozdaniach finansowych.

Ogranicza się do określenia warunków, w przypadku których ma miejsce leasing finansowy (art. 3 ust. 4); w pozostałych przypadkach ma miejsce leasing operacyjny (umowę zawarto na czas oznaczony) lub dzierżawa bądź wynajem (umowę zawarto na czas nieoznaczony). Pomocą przy księgowym ujęciu leasingu finansowego oraz leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy są natomiast wyjaśnienia zawarte w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa” (dalej KSR nr 5).

Definicje leasingu zawarte w przepisach podatkowych i regulacjach rachunkowości – jak wiadomo – różnią się, co komplikuje praktykę księgową. Dlatego, dla zmniejszenia spowodowanych tym trudności, ustawa o rachunkowości zezwala korzystającym, niepodlegającym obowiązkowi corocznego badania sprawozdań finansowych (art. 3 ust. 6) stosować – przy kwalifikowaniu umów do leasingu operacyjnego – definicję podatkową. Natomiast korzystający podlegający corocznemu badaniu i wszyscy finansujący mają obowiązek stosowania dla potrzeb rachunkowości definicję leasingu z ustawy o rachunkowości.

W artykule zostaną przedstawione zmiany przepisów ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące umów leasingu i ich wpływu na rachunkowość.

Zmiany te, wprowadzone ustawą o deregulacji, przewidują uproszczenia dla stron umów leasingu, a więc korzystających i finansujących, oraz rozszerzają zakres przedmiotowy umów o leasing. Polegają one na:

a) skróceniu minimalnego czasu trwania umowy leasingu operacyjnego nieruchomości z 10 lat do 5 lat,

b) wprowadzeniu możliwości obejmowania umowami leasingu prawa wieczystego użytkowania gruntów,

c) uwzględnieniu możliwości zmiany stron umowy leasingu w trakcie trwania podstawowego okresu umowy leasingu,

d) wycenie w wartości rynkowej przedmiotu ponownie zawieranej umowy leasingu.

Znowelizowane zasady mają zastosowanie do umów zawartych po dniu 1 stycznia 2013 r.

(...)

Skrócenie minimalnego czasu trwania umów leasingu nieruchomości<4>

Dopuszczenie prawa wieczystego użytkowania gruntu jako przedmiotu umowy leasingu

Możliwość zmiany strony umowy w czasie trwania podstawowego okresu leasingu

Wycena w wartości rynkowej przedmiotu ponownie zawieranej umowy leasingu z dotychczasowym korzystającym


W innnych zeszytach W tym zeszycie

Przejdź do sklepu

Partnerzy

Wydanie elektroniczne