Rachunkowość - Rachunkowość 1/2013 - Uwaga SP ZOZ ! Na dzień 31 grudnia 2012 r. trzeba niezamortyzowaną część wartości początkowej aktywów trwałych przeksięgować z funduszu założycielskiego na rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rachunkowość 1/2013

Uwaga SP ZOZ !

Na dzień 31 grudnia 2012 r. trzeba niezamortyzowaną część wartości początkowej aktywów trwałych przeksięgować z funduszu założycielskiego na rozliczenia międzyokresowe przychodów

Przepisy art. 8 ustawy z 14.06.2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 742) wprowadziły obowiązek ustalenia kwoty odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych, otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1.07.2011 r. fundusz założycielski SP ZOZ.

Kwotę tę ustala się na dzień 31.12.2011 r. Przeniesienie tej kwoty z funduszu założycielskiego SP ZOZ na rozliczenia międzyokresowe przychodów, o których mowa w art. 41 ustawy o rachunkowości, powinno nastąpić nie później niż na dzień 31.12.2012 r. Rozliczenie za pomocą konta 84 ma zastosowanie także do odpisów amortyzacyjnych dokonanych w 2012 r.

Praktycznie, w celu ustalenia kwoty wymagającej przeniesienia z konta 80 „Fundusz założycielski” na konto 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, konieczne są:

– analiza zapisów na koncie 80 „Fundusz założycielski” ,

– ustalenie, na tej podstawie, wysokości otrzymanych w ubiegłych latach dotacji na budowę lub zakup środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych bądź równowartości nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych (są to aktywa trwałe),

– ustalenie, czy odpowiednie obiekty środków trwałych lub tytuły wartości niematerialnych figurują jeszcze na dzień 31.12.2011 r. w ewidencji, a jeżeli tak, to ile wynosiła na dzień 31.12.2011 r. ich wartość początkowa i dotychczasowe umorzenie,

– obliczenie sumy wartości netto (różnica między wartością początkową a umorzeniem) tych obiektów, to jest kwoty wymagającej przeniesienia na konto 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.

Rozliczenie kwoty przeniesionej na konto 84 następuje zgodnie z art. 41 ustawy o rachunkowości, przy czym na dzień 31.12.2012 r., na konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”, przenosi się równą amortyzacji część salda rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu dotacji lub nieodpłatnego otrzymania środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych. Powoduje to, że amortyzacja aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji nie wpływa już na wynik SP ZOZ.

Jeżeli zatem:

● SP ZOZ otrzymał przed 1.07.2011 r. (np. w 2009 r.) środki pieniężne, np. w formie dotacji celowej, na sfinansowanie nabycia specjalistycznej aparatury medycznej za 1 000 000 zł,

● równowartość dotacji została odniesiona na fundusz założycielski, a zakupiona aparatura przyjęta 10.12.2009 r. na stan środków trwałych,

● roczny odpis amortyzacyjny od wartości początkowej tej aparatury wynosi 200 000 zł,

● umorzenie na dzień 31.12.2011 r. wynosi 400 000 zł (po 200 000 zł za rok 2010 i 2011),

● niezamortyzowana część wartości początkowej tej aparatury wynosi na dzień 31.12.2011 r. 600 000 zł (1 000 000 – 400 000),

to na dzień 31 grudnia 2012 r. SP ZOZ dokona następujących księgowań:

1) przeksięgowanie niezamortyzowanej części wartości początkowej

aparatury wg stanu na dzień 31.12.2011 r. 600 000 zł:

Wn konto 80 „Fundusz założycielski”

Ma konto 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”,

2) przeniesienie części przychodów ujętych na rozliczeniach międzyokreso- wych przychodów, odpowiadającej kwocie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej aparatury dokonanych w 2012 r. 200 000 zł:

Wn konto 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”

Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Uwaga:

W koszty 2012 r. odniesiono roczny odpis amortyzacyjny aparatury 200 000 zł:

Wn konto 40 „Koszty wg rodzaju”

Ma konto 07 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”.

Zapisy operacji 2) dokonywane będą w roku 2013 i 2014, tj. do czasu całkowitego zamortyzowania aparatury medycznej.


W innnych zeszytach W tym zeszycie

Przejdź do sklepu

Partnerzy

Wydanie elektroniczne