Rachunkowość - Rachunkowość 12/2012 - Nowe zasady wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za grudzień

Rachunkowość 12/2012

Nowe zasady wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za grudzień

Wstęp

W tym roku po raz pierwszy, odmiennie niż w ubiegłych latach, termin zapłaty zaliczki za grudzień upływa 21 stycznia 2013 r. (20 niedziela), a nie jak dotąd 20 grudnia 2012 r. Zaliczka obliczana od faktycznie osiąganego dochodu będzie też wyliczana w inny sposób; w zasadzie – jak każda inna zaliczka śródroczna.

Zmiana dotyczy zarówno podatników podatku dochodowego od osób prawnych (pdop) – osoby prawne, jak i podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (pdof) – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby osiągające dochody z najmu lub dzierżawy.

Podstawa prawna

Nowe zasady odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy za grudzień wynikają z brzmienia:

– art. 25 ust. 1a i 1c updop

oraz

– art. 44 ust. 6 updof.

Przewidują one, że:

– zaliczkę za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego podatnicy wpłacają do 20. dnia pierwszego miesiąca nowego roku podatkowego,

– można zaniechać wpłaty zaliczki, jeżeli w terminie zaliczki za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatnik złoży zeznanie roczne i wpłaci podatek.

A zatem tegoroczna zaliczka na podatek dochodowy za grudzień nie będzie wpłacana – jak dotychczas – do 20 grudnia w wysokości zaliczki za listopad – lecz w późniejszym terminie – do 21 stycznia 2013 r. Dotyczy to wszystkich osób fizycznych i tych osób prawnych, dla których rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Dla pozostałych osób prawnych, u których rokiem podatkowym jest inny okres kolejnych 12 miesięcy, nowy termin wpłaty zaliczki za ostatni miesiąc roku podatkowego - to 20. dzień pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.

Nowy termin wpłaty zaliczki za grudzień dotyczy również podatników, którzy wybrali uproszczoną formę ustalenia zaliczek (por. dalej).

Zmiana dotyczy także terminu wpłaty zaliczki za ostatni kwartał roku – również ona będzie płacona do 21 stycznia 2013 r., a nie jak dotychczas do 20 grudnia.

W każdym przypadku obowiązuje zasada, że podatnik nie wpłaca zaliczki za grudzień (ostatni kwartał), jeżeli do terminu jej wpłaty złoży roczne zeznanie podatkowe i wpłaci różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą zaliczek za okres 11 miesięcy.

Zmiany te zostały wprowadzone ustawą z 6.11.2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. nr 209, poz. 1316 z późn. zm.), dalej: ustawa zmieniająca.

(...)

Czym jest zaliczka

Sposób obliczania zaliczki

nwentaryzacja na koniec roku

Przychody podatkowe grudnia 2012 r.

Sprzedaż w grudniu 2012 r., zwrot lub bonifikata w 2013 r.

Koszty podatkowe grudnia 2012 r.

Koszty wynagrodzeń

Koszty składek ZUS

Dłuższy termin, wyższa zaliczka

Biura rachunkowe


W innnych zeszytach W tym zeszycie

Przejdź do sklepu

Partnerzy

Wydanie elektroniczne