Rachunkowość - Zamknięcie roku 2009 - Dodatkowe informacje i objaśnienie

Zamknięcie Roku 2009

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(fragment)

1. Uwagi ogólne

2. Objaśnienia do bilansu

3. Objaśnienia do rachunku zysków i strat

4. Kursy przyjęte do wyceny

5. Objaśnienia do instrumentów finansowych

6. Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

7. Objaśnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych

8. Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń

9. Objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej

10. Informacje o połączeniu spółek

11. Poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności

12. Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki

13. Spółki publiczne a dodatkowe objaśnienia

1. Uwagi ogólne

Dodatkowe informacje i objaśnienia, zwane dalej „dodatkowymi objaśnieniami”, to obok wprowadzenia integralna część informacji dodatkowej, stanowiącej obowiązkowy element rocznego sprawozdania finansowego (art. 48 ustawy). Jej minimalny zakres informacyjny wyszczególniony został w załączniku nr 1 do ustawy.

Podstawowym celem sporządzania dodatkowych objaśnień jest dostarczenie czytelnikom sprawozdania finansowego dodatkowych wyjaśnień, słownych oraz liczbowych, uzupełniających, rozszerzających i objaśniających kwoty wykazane w bilansie oraz rachunku zysków i strat, a ew. także w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Uzupełnienia polegają na prezentowaniu danych uszczegóławiających scalone kwoty wykazane w poszczególnych częściach składowych sprawozdania finansowego, podczas gdy celem rozszerzenia jest podanie – niewykazanych w liczbowej części sprawozdania finansowego – dodatkowych informacji, zarówno słownych jak i liczbowych, wyrażonych w jednostkach pieniężnych i naturalnych, istotnych do oceny sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz wynikowej jednostki. Objaśnienia kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym to ich szczegółowe naświetlenie i wyjaśnienie.

W szczególności w dodatkowych objaśnieniach jednostka przedstawia, co najmniej przewidziane w załączniku nr 1 do ustawy, uzupełniające wyjaśnienia do poszczególnych składników i pozycji sprawozdania finansowego, w tym m.in. wyjaśnienia do niektórych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres objęty sprawozdaniem finansowym, propozycje podziału zysku lub sposobu pokrycia straty, podstawowe informacje o pracownikach i organach jednostki, a także inne istotne informacje pomocne w zrozumieniu sprawozdania finansowego.

Dodatkowe objaśnienia powinny pozwolić na uwzględnienie różnych dodatkowych aspektów przy ocenie stanu majątkowego, finansowego i wyniku danej jednostki przekazywanego przez jej sprawozdanie finansowe. Obowiązek ujawnienia i opisania tych danych wynika – jak wskazano wyżej – z postanowień art. 48 ustawy. Objaśnienia danych, informacji i zdarzeń, które wystąpiły w jednostce nie powinny naruszać jej tajemnic handlowych, co jednak nie uzasadnia pomijania informacji wymagających przedstawienia w dodatkowych objaśnieniach. Przykładowo – może to dotyczyć poz. 7.4 i 7.51.

Z uwagi na fakt, iż dodatkowe objaśnienia nie są przedkładane do ogłoszenia (art. 70 ust. 1 ustawy), w praktyce ten składnik rocznego sprawozdania finansowego jest dostępny jego czytelnikom w KRS.

Postać, w jakiej jednostka przedstawia dodatkowe objaśnienia, zależy od własnych ustaleń danej jednostki. W każdym jednak z przyjętych przez jednostkę sposobów przedstawiania dodatkowych wyjaśnień, spełnienia wymaga podstawowy warunek stawiany sprawozdaniom finansowym, tj. powinno ono rzetelnie i jasno przedstawiać obraz sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

Zawarte w dodatkowych objaśnieniach informacje i wyjaśnienia mogą być przedstawiane w formie opisowej, tabel lub mieszanej, tj. drogą połączenia formy opisowej z tabelaryczną.

W tabelach celowe jest podawać dane liczbowe w kolejności i z dokładnością przyjętą w poszczególnych zestawieniach sprawozdania finansowego, a mianowicie:

1) stan na początek okresu, stan na koniec okresu (dane bilansowe),

oraz dane, np. przychody, koszty, wpływy i wydatki za okres ubiegły i dane za okres bieżący (dane wynikowe, przepływy pieniężne) albo

2) stan na koniec okresu, stan na początek okresu (dane bilansowe),

oraz dane za okres bieżący i dane za okres ubiegły (dane wynikowe, przepływy pieniężne).

W tym drugim przypadku celowe byłoby jednak poczynić wyjątek dla tabel, w których zjawiska podaje się w rozwoju (stan wyjściowy i jego zmiany); lepiej jest je sporządzać w kolejności: stan początkowy, zmiany zwiększające i zmniejszające, stan końcowy, gdyż zwiększa to ich czytelność.

Formy prezentacji pożądane jest dostosować do ich przedmiotu, na co wpływa m.in. rodzaj, typ i rozmiary działalności gospodarczej, forma prawna jednostki, specyfika omawianego zagadnienia.

Zasadne wydaje się przedstawianie dodatkowych objaśnień w kolejności ustępów i punktów podanej w załączniku nr 1 do ustawy, gdyż ułatwia to czytelnikom zorientowanie się w treści danych i objaśnień oraz w ocenie kompletności ich ujawnienia.

Dodatkowe objaśnienia, podobnie jak pozostałe elementy sprawozdania finansowego, sporządzane przez tzw. mniejsze jednostki2, tj. jednostki niespełniające kryteriów określonych w przepisach art. 50 ust. 2 ustawy, mogą być przedstawiane w uproszczonej formie. Polega to na omówieniu jedynie pozycji wyszczególnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat sporządzonych w uproszczonej formie.

(…)


W innnych zeszytach W tym zeszycie

Przejdź do sklepu

Partnerzy

Wydanie elektroniczne