Rachunkowość - Rachunkowość 11/2007 - Faktury korygujące. Zagadnienia wybrane

Rachunkowość 11/2007

Piotr Gut

Faktury korygujące
Zagadnienia wybrane

(fragment)

Przepisy

W myśl przepisów o VAT sprzedawca wystawia korygującą fakturę VAT, gdy po wystawieniu pierwotnej faktury VAT zmianie ulegają jej elementy liczbowe, określające wysokość podstawy opodatkowania i/lub podatku, gdyż:

· udzielono rabatu, obniżono lub podwyższono cenę sprzedaży,
· stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury,
· nabywca zwrócił towar,
· nabywcy zwrócono kwotę nienależną, zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę, które podlegają opodatkowaniu.

Faktury korygujące powinny zawsze zawierać co najmniej:

· wyraz "KOREKTA" albo wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA";
· numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
· dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
- imiona i nazwiska lub nazwy, bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy i numery identyfikacji podatkowej,
- dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury "pierwotnej".

Kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności na fakturze korygującej. Kwoty wykazywane na fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

Niektóre elementy faktur korygujących różnią się jednak w zależności od przyczyn ich wystawienia.

Faktura korygująca wystawiana w związku z:

- udzielonym rabatem, zwrotem towarów, zwrotem nabywcy kwot nienależnych, zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu lub
- podwyższeniem cen

Oprócz wymienionych wyżej elementów, powinna zawierać także:

· nazwę towaru lub usługi objętych rabatem/podwyżką ceny,
· kwotę i rodzaj udzielonego rabatu/kwotę podwyższenia ceny bez podatku,
· kwotę zmniejszenia/podwyższenia podatku należnego.

Z kolei gdy przyczyną korekty jest pomyłka w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury, faktura korygująca powinna zawierać kwoty podane w wysokości omyłkowej oraz prawidłowej.

Do wystawiania faktur korygujących stosuje się również ogólne zasady dotyczące faktur "pierwotnych".

I tak faktury dokumentujące sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku samochodu i innych pojazdów samochodowych, powinny zawierać numer rejestracyjny tego samochodu.

W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług objętych stawką podatku niższą niż stawka podstawowa 22% oraz zwolnionych od VAT na fakturze zamieszcza się również numer PKWiU towaru lub usługi, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy nie powołują tego symbolu. W tym przypadku podaje się przepis, na podstawie którego zastosowano zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku.

Faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, co do zasady mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy.

Faktury wystawiane:

· nabywcom eksportowanych towarów,
· nabywcom, na których rzecz dokonywana jest sprzedaż: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy (np. dostawa wody, wywóz nieczystości), mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej nabywcy.

W przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik dołącza do kopii faktury paragon dokumentujący tę sprzedaż. Nie dotyczy to jednak sprzedaży dokumentowanej fakturą emitowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej, wartość sprzedaży i kwota podatku należnego zostały zarejestrowane w dobowym raporcie fiskalnym.

Omówione wyżej przepisy o wystawianiu faktur korygujących zasadniczo nie różnicują dostaw na krajowe i zagraniczne, dlatego - jak się wydaje - należy je stosować zarówno do krajowych, jak i wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów oraz eksportu.

Korekta zwiększająca VAT należny (...)

Korekta zmniejszająca VAT należny (...)

Czy posiadanie potwierdzenia odbioru jest rzeczywiście konieczne? (...)

Faktury korygujące a premie pieniężne i rabaty promocyjne (...)

Co z tego wynika dla podatników?(...)

Korekta obrotu w eksporcie i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów(...)

Wybrane stanowiska organów podatkowych, dotyczące momentu obniżenia obrotu przy korekcie faktur VAT eksportowych(...)

Korekta a kurs waluty (...)


W innnych zeszytach W tym zeszycie

Przejdź do sklepu

Partnerzy

Wydanie elektroniczne