Rachunkowość - Rachunkowość 1/2007 - Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw - kto, jakie, gdzie i kiedy składa

Rachunkowość 1/2007

DARIUSZ WĘDZKI

Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw – kto, jakie, gdzie i kiedy składa

(fragment)

I. Rodzaje sprawozdań finansowych

Sprawozdanie finansowe (dalej sprawozdanie) jest końcowym wytworem prowadzonej bieżąco, przez rok, rachunkowości. Wbrew jednak pozorom ustawa o rachunkowości (nazywana dalej ustawą), choć wskazuje co się składa na sprawozdanie i zawiera w załączniku nr 1 stosowne wzory, sprawozdania tego nie definiuje. Sprawozdanie sporządzane na koniec roku gospodarczego (podatkowego, obrotowego, sprawozdawczego, obrachunkowego) służy do oceny sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku działalności na szczeblu przedsiębiorstwa – jego podziału gdy jest to zysk lub pokrycia w razie straty. Czym jest sprawozdanie określają natomiast Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, zwane dalej MSR. I tak w pkt. 7 MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” stwierdza się, że „sprawozdanie finansowe stanowi uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej i finansowych wyników działalności jednostki. Celem sprawozdań finansowych o ogólnym przeznaczeniu jest dostarczenie informacji na temat sytuacji finansowej, finansowych wyników działalności i przepływów środków pieniężnych, które są użyteczne dla szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu przez nich decyzji gospodarczych”.

W rozpowszechnionym rozumieniu sprawozdaniem jest tylko sprawozdanie wynikające z ksiąg rachunkowych. Nie jest to jednak prawdą, gdyż powyższą definicję sprawozdania spełniają również inne sprawozdania sporządzane obowiązkowo lub z inicjatywy przedsiębiorstwa.

Oprócz sprawozdania każde przedsiębiorstwo sporządza obowiązkowo, przesyłane do oddziałów terenowych GUS, kwartalne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe, oznaczone symbolem F-01, oraz roczne statystyczne sprawozdanie finansowe, oznaczone symbolem F-02. Służą one potrzebom statystyki państwowej, a w konsekwencji potrzebom zarządzania państwem. Forma i treść tego sprawozdania wynika z ustawy o statystyce publicznej oraz wyjaśnień wydawanych przez GUS.

Kolejnym sprawozdaniem, obowiązującym jednak tylko spółki akcyjne notowane na wszystkich rodzajach parkietu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, są raporty okresowe. Są to raporty kwartalne, oznaczone symbolem SA-QS, raporty półroczne, oznaczone symbolem SA-PS oraz roczne, oznaczone symbolem SA-RS. Raporty okresowe sporządzane dla celów kontrolnych są przedkładane Komisji Nadzoru Finansowego oraz inwestorom giełdowym. Forma tych raportów wynika z przepisów prawa.

Raport roczny jest równoznaczny z rocznym sprawozdaniem i zwalnia od sporządzania rocznego sprawozdania według ustawy (art. 45 ust. 6 ustawy).

Przedsiębiorstwa oraz użytkowników sprawozdań finansowych interesują głównie trzy kwestie:
2) gdzie te sprawozdania są dostępne,
3) kiedy sprawozdania są dostępne dla użytkownika.

II. Kto i jakie sporządza szeroko rozumiane sprawozdania finansowe (...)

III.Gdzie i kiedy dostępne są sprawozdania finansowe (...)


W innnych zeszytach W tym zeszycie

Przejdź do sklepu

Partnerzy

Wydanie elektroniczne