Rachunkowość - Rachunkowość 2/2004 - Zakres i sposób ustalania wskaźników stosowanych do analizy finansowej przedsiębiorstw

Rachunkowość 2/2004

WANDA SKOCZYLAS

Zakres i sposób ustalania wskaźników stosowanych do analizy finansowej przedsiębiorstw

(fragment)

Wprowadzenie

Począwszy od roku 2002 sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw sporządzana jest w oparciu o ustalenia zawarte w tekście i załączniku nr 1 do znowelizowanej ustawy o rachunkowości. W ich wyniku nastąpiły istotne zmiany zarówno zakresu sprawozdawczości finansowej, jak i układu oraz treści poszczególnych sprawozdań.

W ślad za tym powinno nastąpić dostosowanie rozwiązań stosowanych do analizy finansowej, a zwłaszcza analizy wskaźnikowej. Jest to dlatego ważne, że sytuacją finansową przedsiębiorstw interesuje się duży krąg podmiotów znajdujących się zarówno wewnątrz przedsiębiorstw, jak i w ich otoczeniu, np. inwestorzy, wierzyciele, ubezpieczyciele, pracownicy, konkurenci, dostawcy i odbiorcy, urzędy skarbowe czy też biegli rewidenci.

Począwszy od 2002 roku również badanie sprawozdań finansowych następuje w oparciu o nowe normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta, które już nie zawierają przykładowego wykazu wskaźników pomocnych przy ocenie sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku jednostki. Wykaz taki został przeniesiony do wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów wskazówek w sprawie sporządzania raportu.

Na tym tle celowe wydaje się przedstawienie odpowiednich zaleceń związanych z posługiwaniem się przy analizie wskaźnikami. Ich przestrzeganie wpłynęłoby dodatnio na jakość analizy i umożliwiłoby dokonywanie porównań w przestrzeni, a więc między przedsiębiorstwami. Wartość poznawcza wskaźników zależy jednak w dużej mierze od zachowania obowiązujących przy ich ustalaniu zasad.

Zasady analizy wskaźnikowej, zalety i wady (...)

Zakres zagadnień objętych analizą (...)

Sposoby ustalania wskaźników (...)

Zakończenie (...)


W innnych zeszytach W tym zeszycie

Przejdź do sklepu

Partnerzy

Wydanie elektroniczne