Rachunkowość - Rachunkowość 2/2002 - Czym jest dzisiejsza rachunkowość środowiskowa?

Rachunkowość 2/2002

WOJCIECH A. NOWAK

Czym jest dzisiejsza rachunkowość środowiskowa?

(fragment)

1. Wprowadzenie

W ostatnich dekadach dwudziestego wieku tak znacznie wzmogła się waga spraw środowiska bytowania człowieka, że przeniknęły one także na grunt praktyki i nauki rachunkowości. Przyczyny owego przeniknięcia są bardzo głębokie. Oto bowiem w czterysta lat od zapoczątkowanej w epoce Odrodzenia rewolucji naukowej ludzkość zyskała instrumenty i sposoby działania, pozwalające jej zniszczyć swe środowisko życiowe. Tym samym, w dwieście lat od rewolucji w etyce społecznej dokonanej przez filozofów epoki Oświecenia, którzy zakwestionowali prawo królów do bezwzględnego panowania nad swymi poddanymi, człowiek, król stworzenia, stanął wobec pytania: czy wolno mu zniszczyć środowisko, w którym żyje? I choć odruchowa odpowiedź nie na to pytanie wydaje się oczywista, to nawet pobieżny wgląd w działalność organizacji zorientowanych na tworzenie korzyści ekonomicznych dla właściciela, czyli przedsiębiorstw, ukazuje, że owo tworzenie wciąż następuje kosztem środowiska naturalnego i postępu społecznego.

Skala negatywnych oddziaływań na środowisko naturalne przybrała już rozmiary, które wzbudziły poważny niepokój w zarówno w szerokich kręgach społecznych, jak i w kręgach bardziej bezpośrednio zainteresowanych działalnością przedsiębiorstw. Także kierownictwa światowego biznesu zaczęły uświadamiać sobie, iż kontynuowanie dotychczasowych sposobów działania doprowadzi w rychłej przyszłości do sytuacji, w której może już nie być z czego "robić zysku".

A przecież społeczeństwo powstało w ramach przyrody i dla zaspokajania swych potrzeb wyłoniło gospodarkę, zanurzoną zarówno w nim, jak i w przyrodzie. Zatem człowiek powinien tak panować nad gospodarką, aby zaspokajanie jego potrzeb było możliwe bez podcinającego korzenie bytu niszczenia środowiska naturalnego. Sytuację tę przedstawiono na schemacie 1.

Schemat 1
Przyroda - Społeczeństwo - Gospodarka

PRZYRODA

SPOŁECZEŃSTWO

GOSPODARKA

 

Schemat ten dobitnie ukazuje rachunkowcom, iż w ostateczności powinni oni zmierzać ku przygotowywaniu i komunikowaniu wiarygodnych informacji przydatnych do takiego sposobu panowania nad zasobami ekonomicznymi i towarzyszącymi im zobligowaniami, aby gospodarka służyła zaspokajaniu potrzeb, nie szkodząc przy tym przyrodzie i społeczeństwu. Do czego współcześnie może prowadzić zapominanie o tym, choćby nawet przez kontrolujące politykę wielkie spółki tego świata, świadczą ostatnie protesty przeciwników globalizacji i ich powody.

2. Przedmiot rachunkowości środowiskowej (...)

3. Struktura rachunkowości środowiskowej (...)

4. Korzyści z rachunkowości środowiskowej (...)

5. Podsumowanie (...)


W innnych zeszytach W tym zeszycie

Przejdź do sklepu

Partnerzy

Wydanie elektroniczne