Rachunkowość - konsultacje praca, świadczenia i ubezpieczenia

konsultacje - praca, świadczenia i ubezpieczenia 2016

Nr

Str.

Co z przychodem wypłaconym po wygaśnięciu zbiegu umów zlecenia

2

45

Czy urlop bezpłatny i wychowawczy wlicza się do limitu 33 miesięcy zatrudnienia na czas określony

1

53

Jak rozstrzygnąć zbieg 2 umów zlecenia

2

44

Jak stosować nowe przepisy prawa pracy

2

46

Od kiedy płynie maksymalny czas zatrudnienia okresowego

1

53

Urlop wychowawczy po okresie pracy w obniżonym wymiarze

1

51

Urlop wychowawczy w okresie przejściowym

1

51

W jaki sposób formułować wnioski o urlop rodzicielski

1

52

konsultacje - praca, świadczenia i ubezpieczenia 2015

Nr

Str.

Angaż okresowy nie chroni, jeśli wygasa przed osiągnięciem wieku emerytalnego

8

51

Błędne numery kont bankowych w kartotece płatnika

11

53

Brak klauzuli o wypowiedzeniu w umowie na czas określony nie wyłącza wcześniejszego zwolnienia w razie zwolnień grupowych

8

51

Czy praca w nadgodzinach uprawnia do kolejnego posiłku profilaktycznego

4

48

Czy wcześniejsze zatrudnienie decyduje o okresie wypowiedzenia umowy na czas określony

11

54

Dni wolne na dziecko, gdy pracują oboje rodzice

12

41

Główna księgowa bez nagrody jubileuszowej

9

44

Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej

9

45

Jak rozliczać należności z tytułu podróży służbowych

Inne niezbędne wydatki poza zwrotem za przejazd

Kilometrówka nie zawsze według maksymalnej stawki

Nie można obniżyć limitu noclegowego

Opłaty parkingowe a koszty uzyskania przychodu

Przekroczenie limitu noclegowego a zwolnienie podatkowe i składkowe

3

44

Jak ustalać odpisy i przyznawać świadczenia socjalne

Dotacje do zakładowego przedszkola z mniejszą ulgą

Gospodarstwo domowe zdefiniowane w regulaminie socjalnym

Odejście pracownika w trakcie roku powoduje korekty

Poziom wsparcia nie zależy od wymiaru etatu

Proporcjonalny odpis za pojedynczego młodocianego

5

45

Jak wprowadzić nową składkę wypadkową do kartoteki płatnika

4

46

Jak zapewnić załodze, i rozliczać, świadczenia bhp związane z profilaktyką zdrowotną

Badania zleceniobiorców obciążone daninami

Okulary korygujące niekiedy bez refundacji

Prace szczególnie niebezpieczne zawsze poprzedzone wizytą u lekarza

Profilaktyka zdrowotna pracowników bez podatku i składek

Wcześniejsze skierowanie na badania nie wyklucza ulgi podatkowej i składkowej

6

57

Kiedy pracodawca może zwiększyć roczny limit nadgodzin

2

53

Kto pilnuje limitu zwolnień podatkowych w przypadku świadczeń dla pracowników

1

53

Odwołany prezes w wieku przedemerytalnym może wrócić na stanowisko

8

52

Okresowe umowy o pracę – regulacje przejściowe

Co należy zaproponować po okresie próbnym

Co wliczamy do zatrudnienia u ostatniego pracodawcy

Czy przekształcenie umowy na czas określony w stałą wymaga aneksu

Czy trzeba będzie określić powód wypowiedzenia

Czy trzeba będzie zmieniać informacje o warunkach zatrudnienia

Do 33 miesięcy wlicza się tylko czas trwania umów okresowych

Jak należy traktować umowy o pracę istniejące 22.02.2016 r.

Jakie przerwy między angażami dorywczymi

Jakie wypowiedzenia dla umowy na zastępstwo

Komu i kiedy zgłosić niereglamentowaną umowę na czas określony

Od kiedy stosować dłuższe wypowiedzenia

W jaki sposób ustalić długość okresu wypowiedzenia

10

53

Opłacenie składek członkowskich i ubezpieczenia zawodowego za zatrudnionych fachowców

11

52

Podstawa wymiaru dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z umowy zlecenia

5

49

Posiłek profilaktyczny poza zakładem pracy

4

47

Potrawa regeneracyjna należy się także podczas delegacji

4

48

Potrącenia dobrowolne tylko w wysokości wskazanej przez pracownika

9

43

Program Płatnik 9.01.001 – pobieranie danych z ZUS

1

55

Remontów nie można finansować ze środków zfron

2

52

Rozliczenie pracownika na zwolnieniu lekarskim

2

51

Skutki przekroczenia terminu powiadomienia o wydatku z zfron stanowiącym pomoc de minimis

2

53

Skutki zmiany przepisów dla umów wynajmu samochodów zawartych z pracownikami

2

50

Stare umowy nie wpłyną na 33-miesięczny limit okresowego zatrudnienia

11

53

Termin przekazania środków na zfron

2

52

Ubezpieczenie pracowników w podróży zagranicznej

1

54

Umowa na zastępstwo a okres wypowiedzenia

12

40

Wycieczki finansowane przez pracodawcę – kiedy bez podatku i składek ZUS

Dofinansowanie do wycieczki małoletniego bez podatku

Nie należy żądać nadmiernych dowodów na potwierdzenie spełnienia warunków ulgi

Równy dostęp do imprez zbiorowych finansowanych z funduszu socjalnego

Udział w wycieczce dotowanej przez zakład pracy to już nie jest przychód

Wyjazd dla zleceniobiorców także bez podatku i składek

7

53

Wypadek ojca nie przerywa urlopu macierzyńskiego

12

42

Wypowiedzenie drugiej umowy na czas określony, zawartej pod rządami nowych przepisów

12

41

Zakwaterowanie pracowników za granicą opłacone przez kontrahenta

9

43

Zmniejszenie pensji pracownikowi w wieku przedemerytalnym

8

50