Rachunkowość - konsultacje rachunkowość

konsultacje - rachunkowość 2016

Nr

Str.

Co to są prace rozwojowe

1

47

Czy niesporządzanie sprawozdania z działalności narusza przepisy Ksh

2

38

Czy spółka z o.o., komplementariusz w spółce komandytowej, sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe

1

43

Działy specjalne produkcji rolnej a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

1

45

Fundusze własne i wynik finansowy spółdzielni – stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości

1

44

Stosowanie przepisów rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych

2

37

Upadłość i restrukturyzacja w świetle nowych przepisów

1

46

Wyodrębnianie kosztów działalności badawczo-rozwojowej

2

36

konsultacje - rachunkowość 2015

Nr

Str.

Akcje (udziały) własne w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym

11

45

Czy każda zagraniczna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest prowadzić księgi rachunkowe

7

47

Czy rada społeczna lub organ tworzący ponosi współodpowiedzialność za wiarygodność sprawozdania finansowego SPZOZ

9

37

Czy tworzyć rezerwę na skutki dochodzenia przez wierzyciela długu osoby trzeciej, zabezpieczonego przez nas hipotecznie

4

40

Czy wspólnoty mieszkaniowe mogą prowadzić ewidencję według zasad przewidzianych dla jednostek mikro

3

38

Darowizna udziałów w spółce z o.o.

5

38

Data powstania przychodu, gdy umowa o sprzedaż przewiduje dostarczenie towaru do siedziby kupującego

6

49

Dopłaty do kapitału spółki z o.o. w walucie obcej i ich zwrot

9

34

Ewidencja kaucji gwarancyjnej

9

36

Ewidencja opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne

2

43

Faktury dokumentujące dostawy i usługi objęte reklamacją

6

50

Jak w spółdzielniach mieszkaniowych wykazać różnicę między opłatami a kosztami utrzymania i eksploatacji nieruchomości

8

43

Jakie warunki musi spełniać osoba ubiegająca się o stanowisko skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

11

46

Jednostka mikro a stosowanie załącznika nr 5

10

45

Kiedy i jak wyksięgować przedawnione należności i zobowiązania

8

44

Klasyfikacja budżetowa i ewidencja księgowa licencji na oprogramowanie

12

34

Kradzież towarów z magazynu a sprawozdanie finansowe

1

45

Nienależna zaliczka na podatek dochodowy

2

43

Nieodpłatnie otrzymany środek trwały wyceniony w euro w księgach rachunkowych państwowej jednostki budżetowej

2

45

Obowiązek sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym przez badaną jednostkę małą

11

44

Odsetki i różnice kursowe od kredytu walutowego służącego finansowaniu budowy środków trwałych

1

46

Podział nadwyżki bilansowej spółdzielni mieszkaniowej

7

48

Postać sprawozdania finansowego mniejszej jednostki

12

32

Prezentacja nadpłat wynikających z korekt faktur dotyczących dostaw mediów w bilansie jednostki budżetowej

7

48

Prezentacja należności z tytułu kar umownych w bilansie jednostki budżetowej

8

44

Raport kasowy, gdy w ciągu miesiąca nie było obrotów gotówkowych

6

51

Sankcje za niesporządzenie sprawozdania z działalności

6

49

Sprawozdanie finansowe fundacji (stowarzyszenia) nieprowadzącej działalności gospodarczej

3

36

Sprawozdanie finansowe fundacji (stowarzyszenia) prowadzącej działalność gospodarczą

3

37

Sprawozdanie z działalności małej spółki jawnej

12

33

Strata netto SPZOZ powstała przed przekształceniem w spółkę kapitałową

4

38

Środki pieniężne w bilansie państwowej jednostki budżetowej

1

46

Umorzenie pożyczki w ramach restrukturyzacji

10

46

Uproszczenia ewidencji dla „małych” organizacji pozarządowych

10

46

Uproszczenia ewidencji leasingu, podatku odroczonego oraz instrumentów finansowych w nowo powstałej spółce z o.o.

12

33

Użytkowanie obcych środków trwałych

7

47

W jakiej pozycji bilansu jednostki budżetowej wykazać należności z tytułu sprzedaży lub likwidacji środków trwałych

5

39

Wycena nieruchomości przyjętych przez jednostki budżetowe w trwałe użytkowanie

11

45

Wykazywanie w bilansie należności rozłożonych na raty

5

38

Wyposażenie samochodów demonstracyjnych u dea-lerów

5

39

Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek mikro i małych

10

44

Zatwierdzanie sprawozdań finansowych

3

37