Rachunkowość - audytor

audytor 2016

Nr

Str.

Informacje przekazywane przez biegłego rewidenta – ostatnie zmiany

2

65

Rewizja finansowa w zmieniającym się otoczeniu – strategiczne wyzwania dla zawodu biegłego rewidenta

2

74

Relacja z XVI Dorocznej Konferencji Audytingu

2

79

Z praktyki stosowania ustawy o biegłych rewidentach oraz Krajowych Standardów Rewizji Finansowej

2

91

Z prac Krajowej Rady

2

95

audytor 2015

Nr

Str.

Etyka a zarządzanie, sprawozdawczość i rewizja finansowa – konferencja KIBR

2

86

Informacje finansowe dotyczące przyszłości

8

83

Jak zmniejszać ryzyko badania małego przedsiębiorstwa

2

91

Konferencja szkoleniowa wizytatorów i kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru

2

90

Korzyści i koszty związane z wdrażaniem MSRF – XV Doroczna Konferencja Audytingu

2

69

Ku czemu zmierzamy – wywiad z Krzysztofem Burnosem, prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

8

70

Nowe krajowe standardy rewizji finansowej

5

73

Nowe przepisy UE regulujące działalność biegłych rewidentów i podmiotów uprawnionych

5

79

Nowe sprawozdanie (raport) z badania – ile informacji potrzeba w praktyce

11

83

Raport biegłego rewidenta – nowe i zaktualizowane MSB

8

76

Sprawozdanie Komisji Nadzoru Audytowego za 2014 r.

11

72

VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

8

74

Wykorzystanie programu Excel do badania zbiorów danych (na przykładzie faktur sprzedaży) – zagadnienia wstępne

2

79

Wykorzystanie programu Excel do badania zbiorów danych (2)

5

67

Wykrywanie potencjalnych nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym przy pomocy prawa Benforda

11

77

Wyzwania stojące przed samorządem biegłych rewidentów ‒ wywiad z Józefem Królem, prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

5

61

Z prac Krajowej Rady

2

5

8

11

94

85

89

86

Z praktyki stosowania ustawy o biegłych rewidentach oraz Krajowych Standardów Rewizji Finansowej – pytania i odpowiedzi

Odstąpienie od przeglądu

Udostępnianie dokumentacji rewizyjnej biegłemu rewidentowi grupy z UE

Dodatkowe obowiązki podmiotu uprawnionego w razie wykonywania rewizji finansowej w jednostce zainteresowania publicznego

Jakie jednostki zalicza się do jednostek zaintere- sowania publicznego

2

2

5

5

98

99

89

90

Czy badanie wykorzystania środków unijnych jest usługą rewizji finansowej

Jakie jednostki zalicza się do jednostek zainteresowania publicznego

Sporządzanie i archiwizacja dokumentacji rewizyjnej

Opinia z badania w przypadku stosowania MSR

Zakres opinii z badania sprawozdania finanso- wego spółdzielni mieszkaniowej

8

8

8

11

11

92

93

94

89

89