Rachunkowość - artykuły rachunkowość

artykuły - rachunkowość 2016

Nr

Str.

Nowe zasady sprawozdawczości skonsolidowanej – R. Ignatowski

2

3

O ujmowaniu, ujawnianiu i prezentacji – głos w dyskusji – A. Tłaczała

1

36

Rachunek przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią – E. Śnieżek, M. Wiatr

1

20

artykuły - rachunkowość 2015

Nr

Str.

20 lat obowiązywania ustawy o rachunkowości – B. Lisiecka-Zając

2

2

Budżet zadaniowy w praktyce samorządowej – B. Sadowska

9

7

Czy zasady (polityka) rachunkowości są potrzebne samorządowym jednostkom i zakładom budżetowym

10

6

Efekty modernizacji technologicznej polskiej rachunkowości – A. Bytniewski

8

27

Inwentaryzacja z perspektywy zarządu – P. Rybicki

10

2

Inwestycje w nieruchomości w polskim prawie bilansowym. Mało zobowiązań, dużo swobody (cz. II) – S. Hońko

1

20

Jakość sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF – krótka ocena – M. Szmigielski

12

15

MSSF a ustawa o rachunkowości (11). Rozrachunki – R. Ignatowski

1

13

MSSF a ustawa o rachunkowości (12). Rozrachunki – dokończenie – R. Ignatowski

2

9

MSSF a ustawa o rachunkowości (13). Kapitał własny i instrumenty kapitałowe – M. Frendzel

3

16

MSSF a ustawa o rachunkowości (14). Rozliczenia międzyokresowe – P. Kabalski

4

18

MSSF a ustawa o rachunkowości (15). Prezentacja wyników działalności – R. Ignatowski

5

15

MSSF a ustawa o rachunkowości (16). Sprawozdawczość skonsolidowana – R. Ignatowski

6

26

MSSF a ustawa o rachunkowości (16). Sprawozdawczość skonsolidowana ‒ dokończenie – R. Ignatowski

7

12

MSSF a ustawa o rachunkowości (17). Reguły i uzupełnienia – P. Kabalski

8

16

Niektóre aspekty prawne, podatkowe i księgowe płatności wirtualną walutą Bitcoin – A. Bubiel

7

22

Nowe wymogi dotyczące rachunkowości stowarzyszeń i fundacji – H. Waniak-Michalak

6

13

Nowelizacja ustawy o rachunkowości – z dużej chmury mały deszcz – J. Dudek

11

2

Nowy MSSF 15 Przychody z umów z nabywcami – N. Krzyżanowska

1

2

Podatkowe i księgowe skutki wystawienia faktur korygujących – T. Krywan

6

43

Praktyczne problemy wyceny nieruchomości inwestycyjnych w wartości rynkowej – K. Romanowski

7

2

Przychody i koszty oraz rachunek zysków i strat spółdzielni mieszkaniowych – E. Hrebin

2

17

Rozliczenia polskiej spółki z jej zagranicznym oddziałem – B. Gajos

10

18

Skutki nieskładania sprawozdań finansowych a konieczność „odtworzenia” ksiąg rachunkowych – M. Ślebzak, K. Ślebzak

12

8

Sprawozdanie z działalności jednostki – dylematy członka zarządu (artykuł dyskusyjny) – P. Rybicki

5

2

Szykuje się kolejna zmiana ustawy o rachunkowości – J. Dadacz

6

2

Trudne słowa, czyli jak wytłumaczyć pojęcia stosowane w MSSF – P. Kabalski

9

16

Umowa leasingu operacyjnego – rachunkowość a podatki – M. Turzyński

11

15

Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek samorządu terytorialnego – M. Borkowska

9

2

Współmierność przychodów i kosztów – W. Gos

12

2

Wystawienie faktury przed sprzedażą towaru bądź wykonaniem usługi – skutki w VAT, podatku dochodowym i ujęcie w księgach rachunkowych – K. Woźniak, A. Kołodziejczyk

4

25

Zasada ostrożności – W. Gos, S. Hońko

4

6