Rachunkowość - Spis treści miesięcznika rachunkowość. Numery 1‒12 rok 2016

artykuły

rachunkowość

Nr

Str.

Bufor księgowań – Jadwiga Wojtas

9

15

Co się zmienia w standardach o instrumentach finansowych – N. Krzyżanowska

3

3

Dowody księgowe – J. Dudek

5

3

Drzewo w przedsiębiorstwie – B. Sadowska

6

15

Faktoring w księgach – wybrane zagadnienia – W. Baucz

11

3

Istotność w rachunkowości – P. Kabalski

8

3

Nagrody z zysku jako koszty – artykuł dyskusyjny – Z. Wilkosz

9

11

Nowe zasady sprawozdawczości skonsolidowanej – R. Ignatowski

2

3

Nowy MSSF 16 Leasing i jego potencjalny wpływ na polskie prawo bilansowe – M. Turzyński

7

3

O ujmowaniu, ujawnianiu i prezentacji – głos w dyskusji – A. Tłaczała

1

36

Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dotyczących badania i ogłaszania sprawozdań finansowych – O. Włodkowski

4

22

Rachunek przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią – E. Śnieżek, M. Wiatr

1

20

Roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej – E. Hrebin

3

13

Spis z natury zapasów – T. Kiziukiewicz, W. Gos, S. Hońko, P. Mućko

9

3

Sprawozdanie finansowe to także dane niefinansowe – A. Kamela-Sowińska

2

15

Stereotyp księgowego w oczach księgowych oraz studentów rachunkowości – I. Wójtowicz, N. Artienwicz

12

15

System rachunkowości zarządczej przy szczupłym zarządzaniu – T. Wnuk-Pel

6

3

Testy na utratę wartości aktywów – P. Rybicki

7

18

Trudne słowa, wątpliwe tłumaczenia – głos w dyskusji – N. Artienwicz

4

18

Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych – E. Śnieżek

12

3

Wycena wartości firmy – S. Hońko

4

3

Zasada memoriału – W. Gos

10

3

artykuły

analiza i finanse

Nr

Str.

Dlaczego i jak korzystać ze wskaźników sektorowych – W. Skoczylas

5

10

Siedem zasad planowania finansowego w małym i średnim przedsiębiorstwie – M. Łada

10

11

artykuły

podatki

Nr

Str.

Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z udziałem źródeł zewnętrznych – aspekty podatkowe – J. Szary

7

26

Aport z agio – skutki w podatku dochodowym – P. Kaim

10

24

Aport z agio – skutki w podatku dochodowym – R. Kubacki

11

10

Dokumentacja cen transferowych – nowe zasady – J. Pasymowska

12

25

Jednolity Plik Kontrolny w małych i średnich przedsiębiorstwach – J. Wojtas

12

20

JPK – wstęp do cyfryzacji rachunkowości i rewizji finansowej – J. Oleśniewicz

8

17

Nowa ulga w CIT i PIT na prace badawczo-rozwojowe – M. Przywara

2

27

Nowe regulacje dotyczące działalności socjalnej pracodawców – koszty i zwolnienia podatkowe – J. Sekita

3

24

Oddelegowanie pracownika – skutki podatkowe – K. Piłat

9

19

Ograniczenie zwolnienia z CIT dla dywidend od 1.01.2016 r. – Ł. Chłond

1

8

Opłaty produktowe i inne wydatki związane z wprowadzaniem na polski rynek niektórych towarów a koszty podatkowe – J. Sekita

6

19

Opodatkowanie farm wiatrowych podatkiem od nieruchomości od 2017 r. – zmiana czy kontynuacja – M. Fabrowska

12

34

Opodatkowanie nagród wydawanych w związku z promocją i reklamą firmy – E. Majewska-Howis

8

23

Podatkowe aspekty aportów do spółek osobowych – Ł. Chłond

5

19

Powstanie przychodu z tytułu usług ciągłych – E. Wolnowska

4

27

Przychody z udziału w zyskach osób prawnych – zasady opodatkowania (cz. 1) – E. Hrebin

5

26

Przychody z udziału w zyskach osób prawnych – zasady opodatkowania (cz. 2) – E. Hrebin

6

28

Refakturowanie usług – skutki podatkowe – M. Barowicz

1

11

Samofakturowanie – zasady i problemy praktyczne – M. Barowicz

4

32

Skutki podatkowe konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy – M. Przywara

11

21

Zasady ustalania prewspółczynnika odliczenia VAT – Ł. Chłond

2

21

Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych i podatkach lokalnych – G. Gębka

2

31

Zmiany w unijnym i krajowym prawie celnym – R. Kubacki

10

35

Zmiany w zasadach opodatkowania przedsiębiorców CIT, PIT i VAT – E. Kosakowski

1

3

artykuły

prawo i ubezpieczenia społeczne

Nr

Str.

Oddelegowanie pracownika – skutki w zakresie składek ZUS – K. Piłat

10

28

Wybrane problemy z ustalaniem podstawy wymiaru składek ZUS – P. Ziółkowski

3

29

konsultacje

rachunkowość

Nr

Str.

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

5

36

Autorskie prawa majątkowe w księgach rachunkowych jednostki budżetowej

8

33

Badanie sprawozdania finansowego izby gospodarczej

6

44

Co to są prace rozwojowe

1

47

Czy jednostka w upadłości sporządza sprawozdanie z działalności

11

29

Czy nieodpłatnie otrzymana dokumentacja projektowa zwiększa wartość początkową (koszt wytworzenia) środka trwałego

10

47

Czy niesporządzanie sprawozdania z działalności narusza przepisy Ksh

2

38

Czy spółka z o.o., komplementariusz w spółce komandytowej, sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe

1

43

Data księgowania wkładów podwyższających kapitał podstawowy

12

39

Dopłaty wspólników w spółce z o.o.

11

28

Działy specjalne produkcji rolnej a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

1

45

Ewidencja podatku bankowego

5

35

Ewidencja podatku od sprzedaży detalicznej

9

34

Fundacja jako jednostka mikro

5

37

Fundusze własne i wynik finansowy spółdzielni – stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości

1

44

Istotność w rachunkowości

7

37

Jak ustalić wartość aktywów i przychodów netto, kwalifikując jednostkę do kategorii małych

11

27

Jednostki powiązane – nowa definicja

4

38

Kiedy sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe

12

39

Koszty windykacji należności, w tym obsługi prawnej i komorniczej

10

50

Kryteria kwalifikowania spółki jawnej do jednostek mikro

3

40

Księgowanie WNT potwierdzonego fakturą otrzymaną z opóźnieniem

7

34

Kto podpisuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki objętej postępowaniem restrukturyzacyjnym

10

50

Możliwość niestosowania przepisu uor w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej

12

42

Odpis aktualizujący należności i odsetki

9

32

Podział opłaty na część stałą i ruchomą przy leasingu finansowym

4

37

Prezentacja aktywów finansowych zaangażowanych w kapitale innej jednostki

11

29

Prezentacja Funduszu Pożyczkowego

5

35

Prezentacja odsetek od należności w bilansie jednostki budżetowej

7

38

Prezentacja świadczeń emerytalnych w rachunku zysków i strat

4

37

Prezentacja udzielonych pożyczek rozłożonych na raty oraz odpisy aktualizujące należności

8

32

Sporządzanie informacji dodatkowej a zasada istotności

12

41

Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej

6

41

Stosowanie przepisów rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych

2

37

Szczegółowość opisu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

4

40

Ujawnianie informacji na temat kapitalizowanych odsetek i różnic kursowych

3

39

Ujawnianie informacji na temat powiązań składników aktywów lub pasywów między pozycjami bilansu

3

40

Ujęcie warrantów subskrypcyjnych i opcji na akcje w księgach

11

25

Upadłość i restrukturyzacja w świetle nowych przepisów

1

46

Uproszczona ewidencja dla małych fundacji i stowarzyszeń

3

41

Warunki stosowania podatkowej definicji leasingu finansowego

9

33

Wyodrębnianie kosztów działalności badawczo-rozwojowej

2

36

Zaangażowanie w kapitale a istotność

8

31

Zasady spełniania kryteriów jednostki małej przez kolejne 2 lata

10

48

Zwroty wydatków w państwowej jednostce budżetowej

4

41

konsultacje

podatki i prawo gospodarcze

Nr

Str.

Autoresponder jako potwierdzenie odbioru faktury korygującej

12

43

Brak sprzedaży detalicznej w danym dniu – czy drukować raport dobowy

4

44

Czy jest PCC od umowy powierniczej

1

48

Czy po centralizacji rozliczania VAT zakład budżetowy nadal jest podatnikiem CIT

12

47

Czy strata ze sprzedaży przedawnionej wierzytelności jest kosztem uzyskania przychodów

9

40

Dysponowanie środkami zfśs bez wpływu na obowiązek liczenia prewspółczynnika odliczenia VAT

3

43

Działalność deweloperska – obowiązek podatkowy w VAT i dokumentowanie sprzedaży przy wpłatach na rachunek powierniczy

6

46

Jak rozliczyć w kosztach opłatę za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

12

45

Jaka stawka VAT na pomieszczenia udostępniane mieszkańcom przez spółdzielnię

2

41

Jednolity Plik Kontrolny – od kiedy dla fundacji

7

43

Kompensata należności a koszty uzyskania przychodów od 1.01.2017 r.

9

41

Konsekwencje spóźnionego ujęcia VAT od importu usług

1

48

Korekta kosztów przypisanych do roku minionego, a poniesionych w bieżącym

3

45

Korekta przychodów przedsiębiorcy po przekształceniu w spółkę

7

40

Korekta przychodu związana z błędnym naliczeniem VAT od odszkodowania

10

53

Kto ma obowiązek poboru podatku u źródła przy zakupie biletów lotniczych od zagranicznych przewoźników

4

46

Licencja na program komputerowy – kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT

10

54

Możliwość stosowania stawki 0% VAT po podwyższeniu wartości faktury eksportowej

9

36

Możliwość zakwestionowania przez organy podatkowe metody marży transakcyjnej netto

10

52

Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa a PCC

11

34

Nagroda roczna dla pracownika – koszt kasowy czy memoriałowy

3

46

Obowiązek przesyłania ewidencji VAT – od kiedy dla spółek cywilnych

7

44

Odpowiedzialność członka zarządu – wniosek o ogłoszenie upadłości

7

45

Odpowiedzialność członka zarządu – wskazanie mienia do egzekucji

2

43

Odpowiedzialność członka zarządu w razie wskazania mienia do egzekucji

4

47

Podział opłaty na część stałą i ruchomą przy leasingu finansowym

4

37

Operacje finansowe nie wpływają na ustalenie prewspółczynnika

2

40

Opłaty dodatkowe za przedłużenie terminu płatności pożyczki – zwolnienie z VAT

6

52

Podatki i opłaty a usługi obce – klasyfikacja

6

45

Podwyższenie kapitału zapasowego w spółce kapitałowej a PCC

1

48

Połączenie spółek – skutki w podatku od towarów i usług

4

43

Prawo do odliczenia VAT przy zakupie paliwa na kartę paliwową

4

42

Produkcja towarów na rzecz niemieckiej spółki zarejestrowanej jako podatnik VAT w Polsce

11

32

Przekształcenie jednoosobowej działalności prowadzonej w SSE w spółkę z o.o. a prawo do zwolnienia z CIT

1

50

Rozliczenie VAT od pożyczki udzielonej przez polską spółkę firmie z innego kraju UE

7

41

Skonto od dostawcy z UE – czy wpływa na podstawę opodatkowania WNT

5

39

Skutki oszacowania przez kontrolujących dochodów spółki dla rozliczeń VAT

8

35

Sprzedaż półproduktów spożywczych a stawka VAT

2

40

Sprzedaż samochodu osobowego nabytego w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa a korekta VAT

8

37

Sprzedaż sushi na wynos – z jaką stawką VAT

11

33

Sprzedaż wierzytelności a „ulga na złe długi” w VAT

6

50

Stawka 0% przy usługach organizacji transportu międzynarodowego

9

39

Świadczenie urlopowe wypłacane ze środków pracodawcy jako koszt uzyskania przychodów

5

43

Świadczenie usług elektronicznych dla firmy z UE a nieaktywny numer VAT w VIES

10

53

VAT od sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, który wzniósł budynek

5

41

Wybór opcji opodatkowania dostawy nieruchomości a odliczenie VAT

3

44

Wymiana udziałów przez grupę wspólników – zmiana stanowiska organów podatkowych

6

48

Wynagrodzenie za niepodejmowanie działalności konkurencyjnej jako koszt podatkowy

2

42

Wystawienie weksla a obowiązek korekty VAT przez dłużnika z tytułu „złego długu”

8

36

Zaliczki na poczet WNT i WDT – czy powstaje obowiązek podatkowy w VAT

9

37

Zawyżony podatek od importu towarów

5

40

Złożenie spornej kwoty w depozycie sądowym a obowiązek korekty VAT odliczonego z nieuregulowanej faktury

5

42

Zwolnienie od VAT wspólnoty mieszkaniowej

12

44

Zwolnienie z długu w zamian za przekazanie wierzytelności ‒ skutki w CIT

2

41

Zwolnienie z VAT dla dostawy budynku wykorzystywanego po wybudowaniu w działalności gospodarczej

11

31

Zwrot towaru nabytego w ramach odwrotnego obciążenia

7

41

Zwrot wydatków związanych z podrożą służbową członków zarządu spółki a koszty podatkowe

4

45

konsultacje

praca, świadczenia i ubezpieczenia

Nr

Str.

Co z potrąceniami pozaegzekucyjnymi po zajęciu pensji

10

58

Co z przychodem wypłaconym po wygaśnięciu zbiegu umów zlecenia

2

45

Czy odszkodowanie antykonkurencyjne podlega egzekucji

6

55

Czy orzeczenie TK o niekonstytucyjności przepisu może być podstawą do żądania zwrotu nadpłaconych składek ZUS

5

45

Czy pracodawca musi zdradzić wysokość pensji na żądanie związkowców

6

55

Elektroniczne rozliczenie delegacji

5

47

Gdzie należy robić badania kontrolne

12

50

Jak rozstrzygnąć zbieg 2 umów zlecenia

2

44

Jak stosować nowe przepisy prawa pracy

Czy urlop bezpłatny i wychowawczy wlicza się do limitu 33 miesięcy zatrudnienia na czas określony

1

53

Od kiedy płynie maksymalny czas zatrudnienia okresowego

1

53

Urlop wychowawczy po okresie pracy w obniżonym wymiarze

1

51

W jaki sposób formułować wnioski o urlop rodzicielski

1

52

Jak ustalić limit 33 miesięcy zatrudnienia okresowego, gdy umowa rozpoczyna się w trakcie miesiąca

4

49

Komornik nie może żądać zbyt wielu danych od pracodawcy dłużnika

7

49

Koszt całodziennego wyżywienia wolny od PIT do limitu diety

6

54

Koszty uzyskania przychodów przy 2 wypłatach w miesiącu

11

35

Notatka w świadectwie pracy pracownika-dłużnika

11

37

Nowe uprawnienia pracowników korzystających z urlopu rodzicielskiego

3

49

Odszkodowania i odprawy dla dobrowolnie rezygnujących z pracy objęte PIT

8

40

Podatkowe skutki udzielenia pracownikowi wsparcia finansowego

10

56

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego wypłacanego przez 2 pracodawców

4

50

Praca z programem Płatnik w firmie wielooddziałowej

7

50

„Przejściowa” umowa na czas wykonania określonej pracy

4

49

Przerwa między umowami okresowymi nie ma znaczenia

9

44

Przesunięcie na inne stanowisko bez wypowiedzenia zmieniającego

8

41

Rozliczenia PIT i ZUS po połączeniu spółek

3

48

Sfinansowanie studiów nowo zatrudnionego pracownika – skutki w CIT i PIT

4

48

Świadczenia pracodawcy dla obojga rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do żłobka – wysokość kosztów, zwolnienie z PIT

7

48

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu – czy powstaje przychód

12

49

Ulga delegacyjna tylko do limitów diet

11

35

Urlop wychowawczy można przerwać

9

45

Urlop wychowawczy w okresie przejściowym

2

46

Wyprawka szkolna dla dzieci sfinansowana ze środków zfśs

10

57

Zakup kolejowych biletów miesięcznych dla pracowników – skutki podatkowe i składkowe

12

48

Zapewnienie noclegu w miejscu pracy a przychód pracownika

6

53

Zasady udzielania pomocy z funduszu socjalnego

5

48

Zastosowanie interpretacji podatkowych przy ustalaniu podstawy wymiaru składek ZUS

8

39

Zatrudnienie okresowe maksymalnie przez 33 miesiące

11

36

Zwrot kosztów przejazdu pomiędzy lokalami firmy – czy jest przychodem pracownika

9

43

Sprzedaż wierzytelności a „ulga na złe długi” w VAT

6

50

Stawka 0% przy usługach organizacji transportu międzynarodowego

9

39

Świadczenie urlopowe wypłacane ze środków pracodawcy jako koszt uzyskania przychodów

5

43

Świadczenie usług elektronicznych dla firmy z UE a nieaktywny numer VAT w VIES

10

53

VAT od sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, który wzniósł budynek

5

41

Wybór opcji opodatkowania dostawy nieruchomości a odliczenie VAT

3

44

Wymiana udziałów przez grupę wspólników – zmiana stanowiska organów podatkowych

6

48

Wynagrodzenie za niepodejmowanie działalności konkurencyjnej jako koszt podatkowy

2

42

Wystawienie weksla a obowiązek korekty VAT przez dłużnika z tytułu „złego długu”

8

36

Zaliczki na poczet WNT i WDT – czy powstaje obowiązek podatkowy w VAT

9

37

Zawyżony podatek od importu towarów

5

40

Złożenie spornej kwoty w depozycie sądowym a obowiązek korekty VAT odliczonego z nieuregulowanej faktury

5

42

Zwolnienie od VAT wspólnoty mieszkaniowej

12

44

Zwolnienie z długu w zamian za przekazanie wierzytelności ‒ skutki w CIT

2

41

Zwolnienie z VAT dla dostawy budynku wykorzystywanego po wybudowaniu w działalności gospodarczej

11

31

Zwrot towaru nabytego w ramach odwrotnego obciążenia

7

41

Zwrot wydatków związanych z podrożą służbową członków zarządu spółki a koszty podatkowe

4

45

aktualności

Co nowego w orzecznictwie podatkowym – A. Woźniak

Nr

Str.

styczeń

1

59

luty

2

52

marzec

3

61

kwiecień

4

57

maj

5

55

czerwiec

6

66

lipiec

7

56

sierpień

8

47

wrzesień

9

57

październik

10

71

listopad

11

42

grudzień

12

62

aktualności

Co nowego w prawie – M. Januszewska

Nr

Str.

styczeń

1

64

luty

2

57

marzec

3

64

kwiecień

4

64

maj

5

60

czerwiec

6

78

lipiec

7

62

sierpień

8

52

wrzesień

9

63

październik

10

76

listopad

11

48

grudzień

12

66

aktualności

Co nowego w rachunkowości – A. Stachniak

Nr

Str.

marzec

3

51

czerwiec

2

57

wrzesień

9

53

grudzień

12

51

aktualności

Nr

Str.

Minimalna płaca zleceniobiorców i samozatrudnionych – R. Majewska

10

60

aktualności

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie SN – M. Januszewska

Nr

Str.

luty

2

47

maj

5

49

sierpień

8

43

wrzesień

9

47

grudzień

12

57

aktualności

Nr

Str.

Projekt Krajowego Standardu Rachunkowości. Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi

1

70

aktualności

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS – M. Januszewska

Nr

Str.

styczeń

1

55

marzec

3

57

kwiecień

4

52

czerwiec

6

72

lipiec

7

52

październik

10

66

listopad

11

38

ludzie – wydarzenia – książki

Nr

Str.

Aktywa finansowe. XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Normy Rachunkowości

12

76

Doświadczenia konkursu The Best Annual Report – jak ulepszyć jakość sprawozdań finansowych i uwzględnić zmiany przepisów

12

70

Konkurs na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości w 2016 r.

12

78

Lektury księgowego

3

66

Naprawdę ważni księgowi

9

72

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości – relacja z konferencji

11

52

Podsumowanie prac Komitetu Standardów Rachunkowości VII kadencji

6

81

Quo vadis rachunkowości? Dyskusja na temat kierunków rozwoju rachunkowości

1

90

Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki – kierunki zmian

5

64

„Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi‟ Jubileusz Profesora Kazimierza Sawickiego

7

6

Raporty roczne spółek publicznych za 2015 r. – kolejna edycja konkursu

6

82

Relacja z konferencji. Zarządzanie kosztami i dokonaniami

2

64

Usługi doradztwa biznesowego – nowa perspektywa dla firm księgowych

10

80

Wspomnienie o profesorze dr. hab. Janie Matuszewiczu (1927–2016)

10

83

Wyniki konkursu na najlepszy raport roczny

12

75

ludzie – wydarzenia – książki

Z działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Nr

Str.

styczeń

1

86

kwiecień

4

69

lipiec

7

66

październik

10

85

ludzie – wydarzenia – książki

Nr

Str.

Zawód księgowego – praktyczne porady na każdym etapie kariery

4

66

Życie i działalność prof. zw. dr. hab. Bronisława Micherdy

9

68

audytor

Nr

Str.

Dwa światy: audytora i biznesu – relacja z konferencji

8

66

Działalność Komisji Nadzoru Audytowego w 2015 r.

8

79

Informacje przekazywane przez biegłego rewidenta – ostatnie zmiany

2

65

Korzystajmy z doświadczeń seniorów

5

67

Nadrzędne zasady badania przeprowadzanego zgodnie z MSB

5

70

Nadużycia i naruszenia przepisów a badanie sprawozdania finansowego – obowiązki biegłego rewidenta (cz. 1)

11

56

Ranking firm audytorskich

5

91

Reforma audytu w Polsce. Badanie sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego

8

57

Relacja z XVI Dorocznej Konferencji Audytingu

2

79

Rewizja finansowa w zmieniającym się otoczeniu – strategiczne wyzwania dla zawodu biegłego rewidenta

2

74

audytor

Z działalności Krajowej Izby

Nr

Str.

maj

5

83

sierpień

8

72

listopad

11

69

audytor

Nr

Str.

Z prac Krajowej Rady

2

95

audytor

Z praktyki stosowania ustawy o biegłych rewidentach oraz Krajowych Standardów Rewizji Finansowej – pytania i odpowiedzi

Nr

Str.

KSRF obowiązujące przy badaniu sprawozdań finansowych za nadchodzące okresy sprawozdawcze

2

91

KSRF obowiązujace przy przeprowadzaniu sprawozdań finansowych

2

91

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za wykonywanie usług niebędących czynnościami rewizji finansowej

2

93

Badanie sprawozdania finansowego przez podwykonawcę

5

77

Inne czynności poświadczające

5

78

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za dokumentację badania sprawozdania finansowego

5

76

Osąd biegłego rewidenta a dokumentacja badania sprawozdania finansowego

5

81

Renegocjacja umowy ze względu na konieczność zatrudnienia eksperta zewnętrznego

8

70

Zakres opinii z badania sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej

8

71

Aukcja internetowa na badanie sprawozdań finansowych

11

66

Ujawnianie wynagrodzeń w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego

11

66

Wybór na biegłego rewidenta grupy innego biegłego niż badający sprawozdanie jednostki dominującej

11

67

dodatek specjalny

Nr

Str.

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014

3

70

z doświadczeń zagranicy

Nr

Str.

Dwanaście sposobów na ulepszenie przepływów pieniężnych dzięki kontroli kosztów

11

54

Dziesięć zasad postępowania z korespondencją elektroniczną

7

69